Poziv za javna priznanja

Na osnovu člana 5.i 13. Odluke o općinskim priznanjima („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 5/11) Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

P O Z I V A

građane (pojedinačno ili grupno), boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja Općine Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i Općinskog načelnika da podnesu inicijativu za dodjelu općinskih priznanja općine Bosanska Krupa, a koja Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana općine Bosanska Krupa – 17.septembar.
U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.
Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za odlikovanja i općinska priznanja Općine Bosanska Krupa koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prijedlog Rješenja o dodjeli općinskih priznanja
kandidata sa obrazloženjem, koje dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Općinska priznanja za koja se mogu podnositi inicijative su:
– Počasni građanin općine Bosanska Krupa
– Plaketa „17. septembar“
– Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe“
– Zahvalnica Općine Bosanska Krupa

Počasni građanin općine Bosanska Krupa (u daljem tekstu: Počasni građanin) je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.

Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine:
– koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju općine Bosanska Krupa;
– unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin:
– koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji općine Bosanska Krupa;
– te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Svake godine dodjeljuje se 1 (jedno) priznanje Počasni građanin općine Bosanska Krupa.

Plaketa „17. septembar“ je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos:
– u jačanju i izgradnji Institucija lokalne zajednice u Općini i njenoj afirmaciji u zemlji i
inostranstvu;
– u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno obrazovnog rada;
– u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima;
– na razvoju komunalne infrastrukture;
– za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika;
– u promovisanju i razvoju Općine kao turističke destinacije;
– u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa,
– razvoju socijalno-zdravstvene zaštite;
– prostornom razvoju Općine;
– u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline;
– u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i
– drugim oblastima javnog i društvenog života.
Svake godine dodjeljuju se 2 (dvije) Plakete „17. septembar“.

Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe“ kao općinsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u:
– odbrani i oslobađanju općine Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije;
– u razvoju Oružanih snaga, kao i za posebne zasluge u ratu;
– angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima.

Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe“ može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju Općine Bosanska Krupa, pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom.
Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe“ izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima Oružanih snaga BiH, koji nisu imali prebivalište u Općini Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju Oružanih snaga BiH, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju Općine Bosanska Krupa.

Svake godine dodjeljuju se 2 (dvije) Plakete „Oslobodilaca Bosanske Krupe“.

Zahvalnica Općine Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i Institucijama Općine, i drugih nivoa vlasti u BiH, pojedincima i Institucijama prijateljskih Općina, kao i stranim državljanima i Institucijama koji su dali naročit doprinos:
– u razvoju i promovisanju Općine u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja.

Svake godine dodjeljuju se 3 (tri) Zahvalnice.
Pohvala Općine Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa.
Svake godine dodjeljuju se 6 (šest) Pohvala.

Inicijativa za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Općinskom vijeću općine Bosanska Krupa- Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka, najkasnije do 22. augusta 2019. godine.