Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20 i 7/20) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa,  obajvljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA:

01. Služba za finansije
Viši referent za obračun plaća i naknada………………………. – 1 (jedan) izvršilac

02. Služba za civilnu, protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove
Pomoćni radnik……………………………………………………….. – 1 (jedan) izvršilac

II. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Opis poslova:

Za poziciju 01.
Radi obračun plata uposlenika Općine i općinskih budžetskih korisnika, radi obračun bolovanja do i preko 42 dana za uposlenike Općine i općinske budžetske korisnike, vodi brigu o poreznim karticama uposlenika Općine, izrađuje mjesečne zahtjeve za refundaciju bolovanja preko 42 dana, obračunava naknade uposlenika Općine i općinskih budžetskih korisnika (topli obrok, prevoz sa posla i na posao, regres i dr.), obračunava naknade općinskim vijećnicima i članovima općinskih komisija, obračunava ugovore o djelu, sve obračunate i isplaćene plate i naknade, te ugovore o djelu provodi kroz aplikaciju porezne uprave-likvidira, obračunava i prosljeđuje na isplatu naloge za službena putovanja, priprema, evidentira, prati i obustavlja po administrativnim zabranama (sudske zabrane i krediti), popunjava zakonom propisane obrasce i dostavlja nadležnim institucijama, priprema i dostavlja obrasce za PIO uposlenika Općine, odgovora za primjenu propisa, za blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o plaćama (gip), godišnji izvještaj o uplaćenom porezu na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti i obračunski list plaća (olp) uposlenika Općine, dostavlja u zakonskom roku poreznoj upravi, prati propise iz oblasti javnih finansija i stara se o njihovoj primjeni, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe i općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Za poziciju 02.
Učestvuje u obavljanju poslova održavanja zgrada, inventara, uređaja i instalacija, redovno informiše načelnika i šefa službe o neophodnim intervencijama na objektima, uređajima i instalacijama, predlaže mjere za efikasnije korištenje energije u objektima u vlasništvu Općine, kontroliše potrošnju energije i predlaže mjere za racionalniju upotrebu, po potrebi vrši dostavu pošte i drugih materijala, trebuje repromaterijal, učestvuje u obavljanju poslova kopiranja za općinske službe, obavlja manje zahvate tekućeg održavanja na instalacijama objekata i kancelarijskog namještaja, planski obavlja obilazak prostora i informira šefa i načelnika o stanju opreme i instalacija, vodi evidenciju utroška materijala na tekućem održavanju općinskih zgrada i radnih prostorija u objektima, informiše šefa službe o sredstvima i opremi za zagrijavanje radnih prostorija po općinskim objektima, obavlja manje stolarsko-bravarsko-električarske i druge radove, obavlja čišćenje snijega i uklanjanje korova oko općinskih objekata, odgovoran je za ažurno vršenje poslova, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

III. POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Osim općih uslova predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanska Krupa.

Za poziciju 01.
– SSS, IV stepen, gimnazija,
– položen stručni ispit,
– najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
– osnovna škola,
– najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.

IV. SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS
(ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA)

Za poziciju 01.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas za poziciju 01. Viši referent za obračun plaća i naknada u Službi za finansije su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova oglasa (original ili ovjerena kopija) i to:

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom (gimnazija),
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru,
h) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Za poziciju 02.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas za poziciju 02. Pomoćni radnik u Službi za civilnu, protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebni uslova oglasa (original ili ovjerena kopija) i to:

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu,
f) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
g) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
h) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

V. ROK TRAJANJA JAVNOG OGLASA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Općine Bosanska Krupa ili se dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme“ – NE
OTVARATI.