Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke – radova: – Izgradnja sportske dvorane u gradu Bosanska Krupa – II faza, LOT 3 Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije na objektu sportske dvorane, LOT 4 Pristupna cesta za sportsku dvoranu – I faza (formiranje pristupne ceste)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 4