Javni poziv omladinskim udruženjima i neformalnim grupama za upis u spisak omladinskih udruženja/neformalnih grupa grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 15. St. 1 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 4.stav 2. Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja i neformalnih grupa na području grada Bosanska Krupa broj: 08-02-7675/16 od 26.10.2016. godine, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, objavljuje:

JAVNI POZIV
omladinskim udruženjima i neformalnim grupama za upis u spisak omladinskih udruženja/neformalnih grupa grada Bosanska Krupa

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 14. St. 4 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 129. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 3/22), i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-45-5116/22 od 28.06.2022. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20, 7/20, 8/21, 9/21, 6/22 i 8/22) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa broj. 01-02-5009/22 od 8.6.2022. godina, te Odluke broj: 08-30-4994/22 od 8.6.2022. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

Opširnije

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Na osnovu člana 73. a u vezi sa članom 82. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA
za prijem pripravnika u Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove u Jedinstvenom gradskom organu uprave grada Bosanska Krupa

Opširnije