Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

 

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-5356/22 od 23.6.2022. godine, Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-6621/22 od 5.8.2022. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-7847/22 od 14.10.2022. godine i Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 05-02-8763/22 od 6.12.2022. godine i Odluke broj: 08-30-650/23 od 25.1.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Opširnije

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 72. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

Opširnije

Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik garad Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Opširnije

Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska … Opširnije

Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2021/22. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2021/22. godini na jednom od državnih fakulteta bosanskohercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

Opširnije