Jedini iz Bosne i Hercegovine: Bosanska Krupa među šest najboljih priča o održivom razvoju turizma u svijetu

Grad Bosanska Krupa je sa pričom „Eight Green Islands / „Zeleni otoci“: Connecting Our Community“ nominovan za Green Destinations Story Award 2024 u kategoriji „Uspješne zajednice“. Nominirana priča Bosanske Krupe našla se u društvu šest najboljih priča o održivom razvoju turizma u svijetu iz ove kategorije, a iste će se predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu, najvećem događaju ove vrste u svijetu.

Opširnije

USAID projekat “Diaspora Invest” – Poziv za iskazivanje interesa: Uključivanje organizacija civilnog društva u DiaLab aktivnosti za društveni utjecaj

Poštovani/a,

ovo je online prijavni obrazac za učešće organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i organizaciji civilnog društva koje rade sa bh. iseljeništvom u zemlji i svijetu u aktivnostima DiaLab – platforme za jačanje utjecaja dijaspore na ekonomski razvoj i društvene promjene u Bosni i Hercegovini.

Opširnije

Javna rasprava – Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu

Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 8/11) i člana 92. tačka 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 8/18, 3/20 i 10/21), Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, razmatralo je Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu, i na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 28.11.2023. godine, donosi:

Usvaja se i stavlja na javnu raspravu:

Z A K LJ U Č A K

Član 1.

Opširnije

PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE za 2024. godinu – NACRT

Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 8/11) i člana 92. tačka 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 8/18, 3/20 i 10/21), Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, razmatralo je Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu, i na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 28.11.2023. godine, donosi:

Z A K LJ U Č A K

Opširnije

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu: Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu do 20. decembra

Na sedamnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa usvojen je Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu. Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu trajat će od 01.12. do 20.12.2023.godine.

Opširnije

Javni poziv za podršku zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na području Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2025. godina

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2024. i 2025.godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje,

J A V N I    P O Z I V
za podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi
na području Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2025. godina

Opširnije