Služba za upravljanje razvojem

Kontakt telefon: 037/961-460

E-mail: esmah@gradbosanskakrupa.ba

U Službi za upravljanje razvojem obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

• upravljanje razvojem,
• stvarenje osnovnih faza upravljanja lokalnim razvojem, uključujući i lokalni ekonomski razvoj i to:
• osiguranja svih potrebnih resursa u vezi sa aktivnostima strateškog planiranja;
• operativna priprema potrebnih akata za pokretanje procesa planiranja i/ili revizije Strategije razvoja i sektorskih razvojnih planova, koordinacija aktivnosti na izradi i reviziji integrisane Strategije razvoja, uključujući koordinaciju aktivnosti Gradskog razvojnog tima (GRT), Partnerske grupe (PG) i drugih tijela u svim fazama strateškog planiranja u skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje razvoja (miPRO),
• osiguranje potrebnih resursa po pitanjima provođenja Strategije i sektorskih planova;
• aktivna saradnja i koordinacija sa svim službama unutar JLS (preko stručnog kolegija i /ili direktno) i drugim institucijama i organizacijama koje učestvuju u implementaciji projekata, programa i mjera iz Strategije razvoja; kao i saradnja i koordinacija u pogledu implementacije projekata koji se u općini realizuju od strane ino/domaćih agencija/organizacija, a koji su u funkciji razvoja (ekonomski lokalni razvoj i dr.);
• iniciranje i koordinacija izrade i provođenje Plana implementacije (1+2) i odgovarajućeg
• finansijskog okvira za realizaciju projekata, programa i mjera koji proizlaze iz Strategije razvoja;
• iniciranje i koordinacija procesa usklađivanja finansijskog okvira Plana implementacije sa općinskim budžetom, u bliskoj saradnji sa Gradskim razvojnim timom i Službom za finansije;
• iniciranje i koordinacija procesa razrade indikatora na nivou Plana implementacije u bliskoj saradnji sa Gradskim razvojnim timom i relevantnim gradskim službama, na osnovu općih razvojnih indikatora postavljenih u Strategiji razvoja;
• Iniciranje, koordinacija i podrška u pripremi godišnjih planova rada službi na bazi Plana implementacije, uključujući i postavljanje indikatora uspjeha, u skladu sa Strategijom razvoja;
• iniciranje i koordinacija procesa razrade projekata iz godišnjeg Plana implementacije, gdje su nosioci projekata pojedine službe;
• praćenje odgovarajućih eksternih izvora finansiranja, uključujući objavljene javne pozive i učešće u pripremi projektnih aplikacija za eksterne izvore finansiranja (EU, međunarodne organizacije i
• drugi donatori) u saradnji sa drugim službama i po potrebi posebno oformljenim projektnim timovima;
• saradnja sa drugim lokalnim partnerima, razvojnim agencijama, javnim preduzećima, privrednicima, NVO i poslovnim udruženjima u cilju podsticanja aktivnog učešća u realizaciji
• projekata iz Strategije, uključujući koordinaciju u pripremi zajedničkih aplikacija na relevantne
• eksterne izvore finansiranja i sl.;
• promocija Strategije razvoja, učešće u pripremi i prezentaciji odgovarajućih promotivnih materijala za informisanje javnosti o rezultatima u implementaciji Strategije i novim investicionim ulaganjima;
• koordinacija aktivnosti Grada sa Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima pri Savjetu ministara BiH radi uključivanja strateških prioriteta Grada u prioritete finansiranja na BiH nivou, posebno kroz EU fondove.
• Praćenje provođenja usvojenih planova implementacije na godišnjem i trogodišnjem nivou (planovi službi) u skladu sa definiranim indikatorima uspjeha te predlaganje korektivnih mjera u skladu sa potrebama;
• analiza i praćenje izvršenja sektorskih planova i Strategije u cjelini;
• aokretanje procesa revidiranja sektorskih razvojnih planova, odnosno Strategije u cjelini, na osnovu rezultata evaluacije, te procesa izrade strategije za novi strateški period; te shodno tom revidiranje i ažuriranje dokumenata vezanih za privlačenje i servisiranje investitora, a u suradnji sa sektorskim grupama i svim drugim ključnim razvojnim tijelima kao što je privredni savjet;
• aromovisanje rezultata implementacije razvojne Strategije prema široj javnosti, građanima grada Bihać i drugim zainteresovanim stranama, uključujući i rezultate realizacije projekata ino/domaćih agencija/organizacija u funkciji razvoja, kao i investicijskih projekata od strane privatnog sektora koje je Grad privukao.
• izrada mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga Službe
• provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede i razvoja,
• analiziranje postojećeg stanja informacionog Sistema
• izrađivanje planova i programa za uspostavljanje i razvoj informacionih Sistema sa prijedlogom novih informatičkih I tehničkih rješenja
• izrađivanje metodologije i standard za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publiciranje
• kreiranje i organizaciju provođenja sigurnosnih mjera, mrežne politike i bezbjednosti u informacionom sistemu
• održavanje postojećih programa sa prijedlogom novih rješenja
• admininistriranje i održavanje računarske opreme, digitalne telefonske centrale i Sistema za evidenciju radnog vremena
• admininistriranje i održavanje lokane mreže računara
• vršenje tehničke pripreme materijala za objavu na WEB stranici
• stara se o zakonitom, pravilnom i namjenskom trošenju budžetskih sredstava namijenjenih Službi te o korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,

• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik.