Ispravka oglasa o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, vrši:

I S P R A V K U    O G L A S A
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

U Oglasu o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ broj: 01-02-39-8-1/21 od 05.03.2021.godine objavljenog dana 06.03.2021.godine u Dnevnim novinama „Dnevni list“, oglasnim pločama i web stranici Općine Bosanska Krupa vrši se ispravka broja Oglasa na način da umjesto broja: 01-02-39-8-1/21 treba da stoji broj: 04-27-643/21.
Ostali tekst Oglasa o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ objavljenog od dana 06.03.2021.godine ostaje neizmijenjen.