Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2020/21. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2020/21. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

I – UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavanju slijedeće uslove:

• da su državljani Bosne i Hercegovine,
• da imaju prebivalište na području Općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju, a ako prijava prebivališta u nadležnom organu uprave nije regulisana prije pet godina da njihovi roditelji, odnosno roditelj s kojim živi, staratelj, usvojitelj ili hranitelj (skrbnik) ima prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za stipendiju,
• da su kao redovni studenti upisali drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija, a studenti koji studiraju po bolonjskim principima drugu, treću ili četvrtu godinu prvog ciklusa studija, odnosno prvu ili drugu godinu drugog ciklusa studija na nekoj državnoj visokoškolskoj ustanovi,
• da nemaju status apsolventa i
• da nisu korisnici druge stipendije ili subvencija za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta ili drugog davaoca.

Izuzetno od stava 1. alineje 3. ovog člana učeniku generacije, učenicima koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole, licima iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik USK“, broj 31/2020) kao i njihovoj djeci, te studentima koji su upisali deficitarna zanimanja ako su redovno upisali prvu godinu studija i ako su ispunili uvjete iz javnog konkursa te podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u roku predviđenom u javnom konkursu, dodjeljuje se stipendija Općine Bosanska Krupa.
Općinski načelnik je, u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja deficitarnih zanimanja, Zaključkom broj: 08-30-533/21 od 18.2.2021. godine utvrdio listu deficitarnih zanimanja za akademsku 2020/21. godinu, kako slijedi:

• dipl. ing. ili bakalaureat građevine,
• dipl.ing. geodezije,
• dipl. ing. ili bakalaureat arhitekture,
• magistar farmacije,
• doktor medicine,
• diplomirani hemijski inžinjer,
• dipl.ing.mašinstva,
• dipl.ing.elektrotehnike

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije nemaju studenti koji:
• se obrazuju uz rad,
• vanredni studenti,
• obnavljaju godinu studija,
• su u okviru istog stepena već stipendirani od bilo kojeg davaoca stipendije.

II – VISINA STIPENDIJE

Stipendija će se isplaćivati mjesečno u jednakim iznosima za 10 (deset) mjeseci za period oktobar 2020. – juli 2021. godine.
Visina studentske stipendije utvrdit će se na način što će se iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijeliti na broj korisnika stipendije.
Visina stipendije studentima sa prosječnom ocjenom 9,5 i više iznosi 200,00 KM.

III – POTREBNI DOKUMENTI

Za učešće na Javnom konkursu student uz zahtjev treba dostaviti sljedeća dokumenta:

• Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u bilo kojem matičnom uredu na teritoriji USK-FBiH),
• Uvjerenje o prebivalištu-(uvjerenje o kretanju) (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),
• Uvjerenje o prebivalištu za roditelje, roditelja s kojim živi, staratelja ili hranitelja (skrbnik), samo u slučaju ako prijava prebivališta studenta nije regulisana pet godina prije objave konkursa (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u CIPS-u Bosanska Krupa),
• Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija – pribavlja se u bilo kojem matičnom uredu na teritoriji USK-FBiH),
• Uvjerenje da podnosilac zahtjeva za stipendiju prvi put upisuje određenu godinu (semestar) (original ili ovjerena fotokopija – izdaje fakultet),
• Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili subvencije za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta, odnosno stipendiju ili subvenciju drugog davaoca, da nije u radnom odnosu, te da se po završetku studija stavlja na raspolaganje Općini Bosanska Krupa,
• Studenti sa prosjekom ocjena 9,5 i više dostaviti Uvjerenje o prosjeku ocjena, a isti se nisu dužni staviti na raspolaganje Općini po završetku studija.

Studenti prve godine studija, ukoliko nisu upisali deficitarno zanimanje, pored gore navedene dokumentacije dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju kako bi dokazali da ispunjavaju barem jedan od uvjeta iz poglavlja I stav 2. ovog konkursa i to:

• Uvjerenje o proglašenju učenika generacije – učenici generacije u srednjoj školi,
• Ovjerene fotokopije svjedočanstava za sve razrede – učenici koji su sa prosjekom ocjena 5,00 završili sve razrede srednje škole,
• uvjerenje o statusu za studente pripadnike boračke populacije (izdaje Odjeljenje BIZ-a Bosanska Krupa) – studenti koji podliježu članu 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Dosadašnji korisnici stipendije, odnosno stipendisti koji imaju već ranije zaključen ugovor o stipendiranju, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa, dužni su se prijaviti na Javni konkurs te dostaviti dokumentaciju iz stava 1. poglavlja III ovog Konkursa.

Obrasci zahtjeva i izjave dostupni su na Infopultu i službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

IV – ROK ZA PRIJAVU

Svi studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije u akademskoj 2020/21. godini, sa potrebnim dokumentima iz poglavlja III Javnog konkursa ulaze u proceduru odobravanja stipendije kod nadležne Službe.

Krajni rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

V – NAČIN PRIJAVE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom iz poglavlja III Javnog konkursa podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije – ne otvaraj“ putem pošte na adresu:
Općina Bosanska Krupa; Služba za opću upravu i društvene djelatnosti; Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa,
a može se predati lično na prijemnom šalteru Općine Bosanska Krupa svakim radnim danom.

VI – OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Rezultati konkursa za dodjelu općinskih stipendija bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Općine Bosanska Krupa i na službenoj web stranici Općine.

VII – DONOŠENJE RJEŠENJA

Općinski načelnik će na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donijeti rješenja o dodjeli stipendija svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i koji su podnijeli zahtjev sa neophodnim dokazima (dokumentima) u predviđenom roku.
Općinski načelnik na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za dodjelu stipendije u sljedećim slučajevima:

• ako kandidat ne ispunjava uvjete propisane javnim konkursom,
• ako kandidat ne priloži potrebnu dokumentaciju propisanu javnim konkursom,
• ako kandidat ne podnese zahtjev u predviđenom roku,
• u drugim slučajevima ako je povrijeđena zakonitost i procedura u dodjeli stipendija.

Protiv rješenja Općinskog načelnika učesnik konkursa ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja rješena.

Žalba se podnosi Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Općinskog vijeća.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između studenata-korisnika stipendija i Općine-davaoca stipendija, regulišu se ugovorom o stipendiranju.

VIII – OBJAVLJIVANJE JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen na Radiu Bosanska Krupa, oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa i na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

Preuzmite Zahtjev i Izjavu za stipendiju 2021