JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, na zahtjev Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

 

JAVNI  KONKURS

za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

 

     I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA 

     1. Stručni saradnik za rad sa mladima i nevladinim organizacijama u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 ( jedan ) izvršilac.

 

   II.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

        Vodi upravne postupke priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama u skladu sa pravilnikom kojeg donosi Općinsko vijeće, prati stanje ravnopravnosti spolova u službama i radnim tijelima Općine i predlaže rješenja o adekvatnoj zastupljenosti spolova, uspostavlja suradnju sa sportskim, kulturnim i drugim javnim ustanovama te suradnju sa nevladinim, domaćim i međunarodnim institucijama u ovoj oblasti, prati stanje u svim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ustanovama kulture, sporta mladih i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada istih, učestvuje u izradi dugoročnih i godišnjih projekata i programa za unapređenje u ovim oblastima i inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora o osiguranju lokalnih potreba stanovništva u ovim oblastima, prati i koordinira aktivnosti na provođenju politike obrazovanja, odgoja, kulture i sporta i mladih, te učestvuje u izradi kompleksnih analiza, izvještaja i programe iz djelokruga rada iz ovih oblasti i prati realizaciju zaključaka po istima, učestvuje u izradi liste prioritetnih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i sporta i prati realizaciju tih projekata, prati mandate organa rukovođenja, upravljanja i nadzora nad radom javnih ustanova iz djelokruga referata i nadležnosti općine i u vezi s prednjim učestvuje u izradi nacrta, odnosno prijedloge rješenja o imenovanju i razrješenju, te učestvuje u izradi kriterija za izbor i imenovanje i obavlja pripremne radnje za provođenje postupaka izbora i imenovanja, ostvaruje kontakte sa kulturnim, informativnim ustanovama i medijima, te ustanovama, udruženjima i organizacijama u oblasti fizičke kulture u cilju praćenja stanja i problematike u tim oblastima, surađuje sa općinskim Sportskim savezom i obavlja stručne poslove u vezi sa godišnjim planiranjem i pojedinačnom organizacijom i realizacijom sportskih programa i manifestacija od značaja za Općinu, priprema i realizira konkurs za dodjelu općinskih stipendija i vodi registar stipendista, te učestvuje u izradi pravilnika o dodjeli općinskih stipendija, surađuje u izradi i implementaciji općinske razvojne strategije u oblasti školske infrastrukture, sudjeluje u izradi programa obilježavanja značajnih datuma i događanja Općine, prati rad ustanova, privrednih društava, organizacija i drugih pravnih lica iz djelokruga rada i predlaže mjere za unapređenje rada, prati i prikuplja podatke neophodne za utvrđivanje socijalnih, obrazovnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba mladih, surađuje sa omladinskim organizacijama i pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć u provođenju omladinske politike na lokalnom nivou, koordinira između omladinskih organizacija i općinskih organa uprave, te osigurava protok informacija, izrađuje informacije, izvještaje i analize o radu omladinskih organizacija i predlaže mjere za unapređenje uvjeta njihovog rada, vodi bazu podataka o nevladinim organizacijama, omladinskim udruženjima i neformalnim grupama koje djeluju na području općine (u skladu sa propisanim procedurama), vodi Registar pasa u skladu sa Odlukom o održavanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa, prikuplja podatke neophodne za praćenje stanja u oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom i u tom cilju surađuje sa Centrom za socijalni rad i organizacijom Crvenog križa, te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i izrađuje odgovarajuće materijale po tim pitanjima, prati rad Centra za socijalni rad, drugih ustanova i udruženja iz oblasti socijalne zaštite i prikuplja podatke za izradu analiza, informacija i izvještaja, prikuplja podatke neophodne za praćenja stanja u oblasti zdravstva, učestvuje u pripremi nacrta budžeta vezanog za oblasti kulture, sporta, mladih, obrazovanja i NVO, te prati i vodi evidenciju o utrošku sredstava iz ovih oblasti, učestvuje u pripremi projekata iz nadležnosti Službe za eksterne izvore finansiranja (kanton, Federacija BiH, BiH, EU, međunarodne organizacije i drugi donatori) u saradnji sa resornim službama, posebno oformljenim projektnim timovima ili partnerima; učestvuje u pripremi i izradi projektnih zadataka, programa, elaborata i studija iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz nadležnosti Službe prema procedurama, javnih nabavki koje su u skladu sa PRAG vodičem; kompletira prijave projektnih prijedloga na javne pozive; prati realizaciju projekata prema akcionom planu Službe; vrši unos i ažuriranje podataka u registar projekata – PROREG; učestvuje u procesu operativne pripreme, izrade i revizije strategije razvoja, sektorskih razvojnih planova i odgovarajućih planova implementacije; učestvuje u odabiru projekata iz nadležnosti Službe kandidiranih od strane NVO, UG, javnih preduzeća i ustanova za pripremu Plana implementacije (1+2); učestvuje u pripremi, realizaciji, monitoringu i evaluaciji javnih poziva koje objavljuje Općina samostalno ili u saradnji sa drugim partnerima, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe i općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

            Prijem u radni odnos na određeno vrijeme se vrši zbog potreba hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova, odnosno radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice  po pravna ili fizička lica.

            Radni odnos na određeno vrijeme zasnovat će se na period od 1 (jedne) godine.

  III. OPĆI UVJETI

 

Da bi bili postavljeni na radno mjesto državnog službenika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete utvrđene u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Kantonu,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
 6. da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

     IV. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine  Bosanska Krupa:

 1. VSS, VII stepen, ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pedagoške ili pravne struke,
 2. položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
 3. najmanje 1 (jedna) radnog iskustva u struci.

 

    V. SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE USLOVA IZ KONKURSA:

 

            Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) i to:

 1. Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), diploma visokog obrazovanja – VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pedagoške ili pravne struke,
 5. Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
 6. Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 7. Dokaz o položenom stručnom ispitu (ispit općeg znanja),
 8. Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 9. Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta).

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban  za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

            Javni konkurs se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (” Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj;  23/17).

Javni konkurs će se objaviti na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa i dnevnom listu “Dnevni list Mostar” .

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, MJESTO I NAČIN DOSTAVLJANJA

 

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.

Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Općine  Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b. ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na  adresu:

 

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Ulica Terzića b.b.

77240 Bosanska Krupa

            sa naznakom ” Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno  vrijeme ” – NE OTVARATI .

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavu ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta neće biti razmatrane.