Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13),  člana 3. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj:12/09) i člana 66. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa („Službeni glasnik“, broj: 3-dopuna/14, 5/17, 5/18, 3/19, 5/19, 9/21 i 4/22 i 6/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa

01. Upravni odbor JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa:
– članovi …………………………………………………………………………………….3

II

Opći uslovi

– da je stariji od 18 godina,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je zdravstveno sposoban,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH);
– da nije osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
– da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali;
– da nije stariji od 70 godina;
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
– da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70/08);
– da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.

Posebni uslovi

– VI ili VII stepen stručne spreme,
– da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva nakon sticanja diplome,

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

– sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,
– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
– komunikacijske i organizacione sposobnosti;
– rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;
– naklonjenost timskom radu.

III

Opis pozicije:

Upravni odbor obavlja slijedece poslove:
donosi pravila „Centra“, imenuje i razrješava direktora uz saglasnost Općinskog načelnika, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa zakonom I Pravilima „Centra“ uz saglasnost Općinskog načelnika, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti zbog kojih je „Centar“ osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa od 10.000,00 KM utvrđenog Pravilima „Centra“, odgovara Osnivaču za rezultate rada „Centra“, odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen Pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju „Centra“, odobrava projekte istraživanja i prezentacije umjetničlih djela, nalaže preduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu umjetničkih djela, obrazuje stručnu komisiju za predlaganje umjetničkih djela za rashodovanje, daje saglasnost na razmjenu umjetničkih djela, odlučuje o popuni, reviziji bibliotečke građe; utvrđuje način korištenja bibliotečke građe;
obrazuje stručnu komisiju za rashodovanje bibliotečke građe, utvrđuje način propagande i popularizacije knjige; odlučuje o udruživanju u zajednicu sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima.

Direktor „Centra“ ne može biti član Upravnog odbora.

IV

Potrebni dokumenti

Potrebni dokumenti (orginal ili ovjerena kopija) ne stariji od tri mjeseca

a) prijava na javni oglas sa biografijom (naznačiti adresu i kontakt telefon),
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu,
d) ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
e) ovjerena izjava kandidata da nije pod tužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
f) uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
g) uvjerenje nadležnog suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na upražnjenim pozicijama,
h) ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
i) ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70/08)
j) ovjerena izjava da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju,
k) ovjerena kopija diplome,
l) dokaz o radnom iskustvu.

Imenovani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje prije preuzimanja dužnosti predsjednika/člana upravnog odbora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa” ne starije od dva mjeseca.
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnim novinama „Dnevni list“, web stranici Grada.
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u Službenim novinama FBiH.

Potrebne dokumente dostaviti putem pošte ili lično u pisarnicu Grada Bosanska Krupa na adresu:
Grad Bosanska Krupa Komisija za izbor
Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa
sa naznakom za
„Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora
JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa” – NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Armin Halitović