Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

 

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-5356/22 od 23.6.2022. godine, Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-6621/22 od 5.8.2022. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-7847/22 od 14.10.2022. godine i Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 05-02-8763/22 od 6.12.2022. godine i Odluke broj: 08-30-650/23 od 25.1.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

01. Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove,
Odsjek za imovinsko-pravne i geodetske poslove,

Viši referent za katastarske poslove…………………….- 1 (jedan) izvršilac.

II. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

provođenje promjena u katastarskom operatu elektronskom obradom podataka na osnovu isprava kojima se vrši promjena korisnika i na osnovu prijavnih listova, vođenje knjige promjena, prikupljanje, vođenje evidencije poreskih obveznika i priprema osnovice za razrez poreza i doprinosa na prihod od poljoprivredne djelatnosti, čuvanje dokumentacije trajne vrijednosti na osnovu koje su vršene promjene, izrada godišnjih sumarnika i spiskova parcela, vodi arhivu u službi, vrši prijem i otpremu pošte za adresa te i o tome vodi dnevnu evidenciju, obavlja dnevni pregled e – mail-ova i distribuira primljenu poštu odgovornim službenicima, preuzima, čuva i raspoređuje pribor, potrošni i kancelarijski materijal za potrebe nadležnih službi, učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Grada, rad sa strankama u Centru za dozvole, izdaje posjedovne listove i uvjerenja na osnovu službene evidencije, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Odsjeka, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka, a prema zahtjevu i uputama šefa Odsjeka, Gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika.

III. UVJETI ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa.

Opći uvjeti za prijem namještenika:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je starije od 18 godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštano iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
g) da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica.

Posebni uvjeti:

– SSS, IV stepen, društvenog ili tehničkog smjera,
– položen stručni ispit,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci.

IV. SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS
(ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA)

Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebni uvjete oglasa (original ili ovjerena kopija) i to:
a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom (društvenog ili tehničkog smjera),
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,
g) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
h) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
i) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

V. ROK TRAJANJA JAVNOG OGLAS I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Grada Bosanska Krupa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Grada Bosanska Krupa ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ” – NE
OTVARATI.