Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 12/22, 13/22, 4/23), te Odluke broj: 08-30-7187/23 od 6.9.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

01. Služba za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove – Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Referent vatrogasac ………………- 1 (jedan) izvršioc.

II. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

učestvuje u primo-predaji smjene; učestvuje u intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom, prirodnim i drugim nesrećama i eksplozijama;
odgovoran je za dovođenje vatrogasne tehnike i opreme u funkcionalno stanje nakon intervencije, kao i održavanje radnih i pomoćnih prostorija vatrogasne jedinice; rukuje sa vatrogasnom opremom, spravama i sredstvima; održava u čistom i ispravnom stanju vatrogasnu tehniku opremu i pomaže vatrogascu – vozaču pri otklanjanju manjih kvarova i čišćenju i pranju vozila; učestvuje u analizama intervencije jedinice sa ostalim učesnicima i predlaže mjere za otklanjanje, uočenih nedostataka; upravlja motornim vozilom B kategorije; učestvuje u zajedničkom održavanju čistoće radnih i pomoćnih prostorija vatrogasne jedinice; rukuje sredstvima veze u akcijama gašenja i spašavanja i u vatrogasnoj jedinici; po potrebi pomaže serviseru u servisiranju vatrogasnih aparata; po potrebi vodi knjigu dežurstva i ostale propisane evidencije u vatrogasnoj jedinici; odgovoran je za tekuće održavanje,ispravnost i upotrebu lične i zajedničke zaštitne opreme; održava sistem zagrijavanja prostorija za smještaj vozila, opreme i ljudstva u smjeni; učestvuje u redovnom kondicioniranju, stručno se obučava i usavršava iz vatrogastva prema planu i programu obuke za profesionalne vatrogasce; prati zakonske propise iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva; blagovremeno i kvalitetno izvršava poslove u smjeni i o tome izvještava starješinu grupe-smjene ili starješinu vatrogasne jedinice; učestvuje u radu na održavanju čistoće javnih površina, obavezno prisustvuje stručnom osposobljavanju, uvježbavanju i kondicionim vježbama, radi održavanja i usavršavanja spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili eksplozijom i pružanja pomoći u akcidentnim situacijama, rukuje sredstvima veze u akcijama gašenja i spašavanja i u vatrogasnoj jedinici; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu Gradonačelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Odjeka i Gradonačelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

III. POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Pored općih uslova predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Bosanska Krupa i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu to:

– SSS IV, III stepen, vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke
– položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen vozački ispit B kategorije,
– psihofizička i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vatrogasca
– da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine.

IV. SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS
(ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA)

Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebni uslova oglasa (original ili ovjerena kopija) i to:

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca, izdan od kantonalne uprave civilne zaštite (u skladu sa članom 106. stav 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu) odnosno dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca izdat pred nekom drugom komisijom na nivou BiH u skladu sa ranije važećim propisima i odredbama Uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (Sl.novine Federacije BiH, broj 8/11), a u vezi sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (Sl.novine Federacije BiH, broj 93/12, 105/14)
g) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
h) Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova USK da kandidat nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (ne starije od 3 mjeseca)
i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
k) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

NAPOMENE:
1. Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u struci nakon sticanja SSS kandidati mogu dostaviti:

– Potvrdu ili Uvjerenje poslodavca u kojoj je decidno navedeno slijedeće: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, poslovi na kojima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi sa SSS, precizan vremenski period radnog angazovanja, potpis ovlaštenog lica i pečat, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva u struci. Također kao dokaz može se priložiti uvjerenje Porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio.

2. Kandidati koji nemaju položen propisani ispit za profesionalnog vatrogasca iz člana 106. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 106. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

3. Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za vatrogasca prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

V. ROK TRAJANJA JAVNOG OGLAS I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Grada Bosanska Krupa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Grada Bosanska Krupa ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ” – NE
OTVARATI.