JAVNI POZIV za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa», broj: 10/19), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku su/finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-789/20 od 30.1.2020. godine i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Objavljuje se Javni poziv za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa.
Ciljevi ovog načina dodjele sredstava su:
• probuditi poduzetnički duh među mladim ljudima,
• motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama,
• obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti,
• omogućiiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog biznisa

Ko može aplicirati?
Sredstva iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu, planirana u budžetskoj stavci pod nazivom Tekući transferi udruženjima građana-Finansiranje omladinskih Start-up biznisa dodjeljuju se za interesantne poslovne ideje koje će se realizirati na području Općine Bosanska Krupa i to:
• nezaposlenim fizičkim licima (osobe od navršenih 18 godina do navršenih 35 godina starosti), pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici, iako su to nekada bili,
• timovima u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju biznis plana), je veća ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Podnosioci prijava koji su u posljednje tri godine dobili sredstva od strane Općine Bosanska Krupa za pokretanje vlastitog biznisa, a isti se pokazao da nije održiv, odnosno biznis nije opstao na tržištu, nemaju pravo učešća.

Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan?
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području općine Bosanska Krupa.

Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Šta se su/finansira Javnim pozivom?
Općina Bosanska Krupa će osigurati su/finansiranje za uspješno ocijenjen biznis plan i to:
• troškove registracije firme,
• dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora do visine odobrenih sredstava,
• dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini,
• dio troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora,
• dio troškova nabavke opreme, mašina, alata

Podnosilac prijave za svoj uspješno ocjenjen biznis plan može dobiti maksimalan iznos sredstva od 2.500,00 KM. Isti su dužni naznačiti u svom biznis planu iznos traženih sredstava, kao i opisati za šta su tražena sredstva potrebna.

Način podnošenja prijave
Poslovnu ideju kojom se vrši prijava potrebno je pretočiti u poslovni plan/prijavni obrazac prema originalnom obrascu prijave, a poštujući Uputstvo za popunjavanje prijave koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenata:
• Obrazac prijave/poslovni plan u zadanoj formi,
• CIPS prijava prebivališta,
• Uvjerenje Biroa rada ili Porezne uprave da je podnosilac prijave evidentiran kao nezaposlena osoba

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom, pripremljen u skladu sa uputama iz ovog Javnog poziva mora biti kompletan da bi bio uzet u razmatranje. Prijave koje nisu popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja.
Poslovnu ideju/Prijavu sa pratećom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na adresu:
Općina Bosanska Krupa
Terzića bb
77240 Bosanska Krupa sa naznakom:”Ne otvarati-Prijava na Javni poziv za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa”
Provođenje postupka
Otvaranje i evaluaciju pristiglih prijava vrši Komisija za ocjenu poslovnih ideja mladih imenovana od strane Općinskog načelnika.

Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Komisije i zaposleni u Općini Bosanska Krupa i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Javnog poziva obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, službenoj web stranici i oglasnim tablama Općine.
Sa odabranim podnosiocima prijava će se potpisati ugovor kojim će se definisati prava i obaveze Općine Bosanska Krupa kao Davaoca sredstava i izabranog kandidata kao Korisnika sredstava.
Korisnik sredstava je dužan u roku od 6 (šest) mjeseci od dana uplate sredstava registrovati se u onom obliku koji je naveo u prijavnom obrascu, kao i utrošiti sva doznačena sredstva onako kako je to naznačeno u prijavnom obrascu koji je sastavni dio ugovora.

Kontakt informacije:
Ranela Keranović – stručni saradnik za rad s mladima i nevladinim organizacijama
Tel: ++387 37 961-460
E-mail: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba
Web: opcinabosanskakrupa.ba

Preuzmite Prijavni obrazac-start-up 2020

Preuzmite Upustvo za popunjavanje