OBAVIJEST O AŽURIRANJU JAVNOG POZIVA „PODRŠKA INVESTICIJAMA U DIVERZIFIKACIJU EKONOMSKIH I SOCIJALNIH AKTIVNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA“

Projekt EU4AGRI ažurirao je javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Ažuriranje se odnosi na sljedeće:
– Minimalan broj direktnih krajnjih korisnika u jednoj prijavi u LOT1, smanjen je sa minimalno pet na minimalno tri krajnja korisnika;
– Detaljno je opisano šta se podrazumijeva pod tradicionalnim zanatima u ovom javnom pozivu;
– Iznos podrške za direktne korisnike u LOT 2 definiran je na način da je minimalni iznos podrške po jednom korisniku za LOT2 25.000,00 KM;
– Fizička lica, krajnji korisnici u LOT1 ne dostavljaju dokument pod brojem 17 (upotrebna dozvola za prostor u kojem se vrši proizvodnja, prerada i pružanje usluga);
– Rok za podnošenje prijava produžen je na 28.12.2022. godine do 15.00 sati;
– Rok za postavljanje dodatnih pitanja produžen je do 23.12.2022. godine;
– U prilozima 3-1, 3-2 i 4 (Budžeti projekata direktnih korisnika za LOT1 i LOT2, te Ukupni budžet projekta) izvršene su tehničke izmjene i ispravke pojedinih formula. Ove izmjene su isključivo tehničkog karaktera i ne mijenjaju odredbe Smjernica javnog poziva

Kompletan ažuriran Javni poziv,možete pogledati na ovom linku.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo ili putem telefona na broj: 037 961-460, kontakt osoba Asima Skenderović.