Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period: 30.05 – 02.06.2023.

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO daje:

OBAVJEŠTENJE
O PROGNOZI VANREDNOG HIDROLOŠKOG STANJA
za period: 30.05 – 02.06.2023. 

PROGNOZA:
– Prognozira se porast vodostaja uslijed novih padavina na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u FBiH.

– Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinja te Una i Sana u FBiH.

U naredna tri dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području:
– srednjeg i donjeg dijela sliva rijeke Bosne te
– na slivu rijeka Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-sanskom kantonu.

Više informacija u Obavještenju.