Gradsko vijeće

OVBK2015

Sat građana - svakog ponedjeljka u vremenu od 9:00h do 12:00h u prostorijama Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana općine Bosanska Krupa i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način i po postupku određenom zakonom.
Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa broji 25 vijećnika, čiji je mandat 4 godine.
Općinsko vijeće donosi opće akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Bosanska Krupa.
Viši stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća brine se o zakonitosti akata Općinskog vijeća, i sa višim referentom za poslove Općinskog vijeća obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, te vrše i druge poslove koje im povjeri Općinsko vijeće.

Adresa:
Trg Avde Ćuka bb

Kontakt:
tel: +387 (0)37 961 478
e-mail: ov.bosanskakrupa@gmail.com

Alen Lipovača , predsjedavajući Gradskog vijeća
Šemso Hadžipašić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
Enisa Hadžifejzagić, viši referent za poslove Općinskog vijeća