PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 72. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Poništava se Javni konkurs za za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa objavljen na web stranici Grada Bosanska Krupa dana 22.04.2022. godine i dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar dana 23.04.2022. godine za poziciju: 01. Viši referent za protokol i administrativno-tehničke poslove u Kabinetu općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac.

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava obzirom da je prestala potreba ovog organa za hitnim i neodložnim vršenjem poslova na koje se odnosio Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme Gradonačelnika Grada Bosanska Krupa.