Oglas o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ – putem licitacije

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14), člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 9/21), a u vezi Zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja broj:01-02-341-4-2/21 od 16.8.2021.godine, Općinski načelnik

 

P O N I Š T A V A

Oglas o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ broj: 04-11-7-5813/21 od 22.07.2021.godine i broj: 04-11-7-5813/21 od 05.08.2021.godine objavljenih dana 23.07.2021.godine i dana 06.08.2021.godine u Devnim novinama „Dnevni list“, te raspisuje:

O G L A S

o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ – putem licitacije

I           Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

OPĆINA BOSANSKA KRUPA, ulica Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa

Tel: 037/961-464.

 

II          Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem licitacije prodaju se slijedeće nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ vlasništva Općine Bosanska Krupa sa dijelom 1/1 i to:

           a) GRAĐEVINSKA PARCELA BROJ 1 – površine 2036 m2 ( koja se sastoji od k.č.broj: 343/11 „PLAC I           SLAGALIŠTE MALE PILANE“ Nepolodno površine 1475 m2 upisane u zemljišnoknjižni izvadak broj: 2 i k.č. broj: 1092/5 „LUKA“ Dvorište površine 561 m2o. Bosanska Krupa II, upisane u zemljišnoknjižni izvadak broj: 33) (u daljem tekstu: GRAĐEVINSKa PARCELA BROJ 1);

b) GRAĐEVINSKA PARCELA BROJ 2 – koja se sastoji od k.č. broj: 1092/4 „LUKA“ Dvorište površine 1313 m2o. Bosanska Krupa II, upisane u zemljišnoknjižni izvadak broj: 33, (u daljem tekstu: GRAĐEVINSKA PARCELA BROJ 2).

 

III      Urbanističko – tehnički uslovi

Urbanističko-tehnički uslovi:

 • lokacija ………………………Radnička bb, Bosanska Krupa (Poslovna zona „Pilana“)
 • dijapazon mogućih namjena objekta ……….skladišta, proizvodni pogoni, servisne i uslužne djelatnosti, prodajni prostori
 • maksimalna spratnost objekta VP+1
 • orjentacioni gabariti…..unutar građevinskih linija
 • položaj….. unutar građevinskih linija

 

IV         Početna prodajna cijena nekretnina

Početna prodajna cijena nekretnina označenih u tački II. ovog Oglasa iznosi:

a) ZA GRAĐEVINSKU PARCELU BROJ 1, početna prodajna cijena iznosi 59.044,00 KM,

b) ZA GRAĐEVINSKU PARCELU BROJ 2, početna prodajna cijena iznosi 38.077,00 KM.

 

V          Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu mogu sticati pravo vlasništva i koja u roku utvrđenom u ovom Oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:

a) fizička lica:

 • ime i prezime, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona,
 • ovjerena fotokopija lične karte,
 • dokaz o uplati kapare,
 • ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave.

 

b) pravna lica:

 • naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat,
 • ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti,
 • dokaz o uplati kapare,
 • ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave.

Sva lica koja se prijave na oglas, uz naprijed navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i broj bankovnog računa, na koji će se eventualno  izvršiti povrat uplaćene kapare.

VI         Način polaganja kapare

Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu i to:

          a) ZA GRAĐEVINSKU PARCELU BROJ 1 u iznosu od 5.904,40 KM koji se uplaćuje na depozitni račun Općine            Bosanska Krupa broj: 3380002200041552, otvoren kod Unicredit banke, Filijala Bosanska Krupa, vrsta          prihoda 721239, sa naznakom “Uplata kapare za prodaju nekretnine”;

b) ZA GRAĐEVINSKU PARCELU BROJ 2 u iznosu od 3.807,70 KM koji se uplaćuje na depozitni račun Općine               Bosanska Krupa broj: 3380002200041552, otvoren kod Unicredit banke, Filijala Bosanska Krupa, vrsta          prihoda 721239, sa naznakom “Uplata kapare za prodaju nekretnine”;

 

Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na Oglas – licitaciju.

Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare, u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

 

VII        Uslovi prodaje nekretnine

Postupak licitacije predmetnih nekretnina provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja imenovana Reješenjem Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa broj: 01-02-18-2b-9-1/21 od 5.2.2021. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BIH broj: 17/14).

U slučaju neuspjele prve licitacije, licitacija se ponavlja.

Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, raspolaganje nekretninama iz člana II. ovog Oglasa može se izvršiti i neposrednom pogodbom, pod uslovom da prodajna cijena predmetnih nekretnina ne može biti niža od tržišne cijene utvrđene u  članu IV. Oglasa.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u  ovom Oglasu.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnina i uvid u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet prodaje svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/961-464 – kontakt osoba Sabahudin Mahmić, dipl.ing.arhitekture i Merzuk Sedić, dipl.ing.geodezije.

 

VIII       Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku licitacije.

 

IX         Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave po predhodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva Općine Bosanska Krupa.

Kupoprodajnu  cijenu predmetnih nekretnina, umanjenu za iznos položene kapare, učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim je obavezan uplatiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Kupac/i pored kupoprodajne cijene, snosi troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji,  poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje.

X          Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed kupcu

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene,  o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.

XI         Dan i mjesto održavanja postupka – licitacije

Postupak održavanja licitacije će se održati u zgradi Općine Bosanska Krupa – velika sala Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa ulica Terzića bb u Bosanskoj Krupi dana 22.9.2021. godine sa početkom:

 

 • u 9,00 sati za građevinsku parcelu broj 1,
 • u 12,00 sati za građevinsku parcelu broj 2.

 

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).

 

XII        Rok i način za podnošenje prijave

 1. Prijave na Oglas podnose se pismenim putem na obrascu prijave koji se može preuzeti u šalter – sali Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa ili na web stranici Općine Bosanska Krupa (www.opcinabosanskakrupa.ba).
 2. Rok za dostavljanje prijava za licitaciju je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u Dnevnim novinama „Dnevni list“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Općine Bosanska Krupa.
 3. Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose u zatvorenoj koverti i predaju neposredno na protokol  u  šalter – sala zgrade Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu: Općina Bosanska Krupa, Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, sa naznakom „Prijava na Oglas o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ – putem licitacije, „NE OTVARAJ“.  
 4. Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
 5. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke V  ovog Oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene ovim Oglasom.
 6. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćena kapara će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka licitacije.
 7. Općina Bosanska Krupa ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom Oglasu, te zadržava pravo da ovaj Oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka.
 8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na broj telefona 037/961-464 od dana objavljivanja Oglasa do roka utvrđenog za podnošenje prijava.

 

OBRAZAC PRIJAVE-FIZIČKA LICA-GRAĐEVINSKA PARCELA 1

OBRAZAC PRIJAVE-FIZIČKA LICA-GRAĐEVINSKA PARCELA 2

OBRAZAC PRIJAVE-PRAVNA LICA-GRAĐEVINSKA PARCELA 1

OBRAZAC PRIJAVE-PRAVNALICA-GRAĐEVINSKA PARCELA 2