Pravobranilaštvo

Pravobranilaštvo je poseban samostalan državni organ koji u skladu sa propisima poduzima određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine.
Svoju funkciju Općinsko pravobranilaštvo vrši samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.
Pravobranilaštvo obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, odnosno tijelima.
Pravobranilaštvo sačinjava tužbe, prijedloge za izvršenja, po potrebi ulaže redovne i vanredne pravne lijekove na odluke sudova i upravnih organa, izrađuje i daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi ili u postupku zaključivanja određenih ugovora imovinsko-pravne prirode.

Općinski organi i pravna lica koja osniva općina dužni su pribaviti pravno mišljenje Općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

– kupoprodaji
– zamjeni
– zakupu
– prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade
– koncesiji
– građenju i udruživanju sredstava za građenje
– kao i kod drugih ugovora kojima se raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima ili pribavljaju stvari u svojini Općine.
Osim pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine i njenih organa, Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite i drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta Općine i u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.
Poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koja osniva Općina, Općinsko pravobranilaštvo vrši samo ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno.
Općinskog pravobranioca, na prijedlog Općinskog načelnika, imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće.

Pravobranilac se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Funkciju Općinskog pravobranioca trenutno obavlja Indira Topčagić, dipl. pravnik.
Sredstva za rad Općinskog pravobranilaštva osiguravaju se u budžetu Općine.

Kontakt:
tel: +387 (0)37 472 801
e-mail: pravobranilastvo.bk1@gmail.com