Gradsko vijeće

OVBK2015

Sat građana - svakog ponedjeljka u vremenu od 9:00h do 12:00h u prostorijama Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada Bosanska Krupa i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način i po postupku određenom zakonom.
Gradsko vijeće Grada Bosanska Krupa broji 25 vijećnika, čiji je mandat 4 godine.
Gradsko vijeće donosi opće akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Bosanska Krupa.
Viši stručni saradnik za poslove Gradskog vijeća brine se o zakonitosti akata Gradskog vijeća, i sa višim referentom za poslove Gradskog vijeća obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, te vrše i druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće.

Adresa:
Trg Avde Ćuka bb

Kontakt:
tel: +387 (0)37 961 478
e-mail: gv.bosanskakrupa@gmail.com

Alen Lipovača, predsjedavajući Gradskog vijeća
Šemso Hadžipašić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
Enisa Hadžifejzagić, viši referent za poslove Gradskog vijeća