Gradske službe

zgrada_Opcine

Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Gradskom organu uprave obrazuju se službe: