Zdravstvo

DomZdravljaBK

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanska Krupa organizuje i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području općine Bosanska Krupa, kao svoju trajnu djelatnost.

Objekti zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa su izgrađeni 1947. godine.

Ratni period je na objektima ostavio traga. Zahvaljujući pomoći Međunarodne zajednice te donacijama, prostor i oprema u područnih ambulantama je saniran i opremljen (Jezerski, Bosanska Otoka i četiri ambulante u Bosanskoj Krupi).

Provođenje zdravstvene zaštite vrši se u sjedištu ustanove i u osam terenskih ambulanti s tim što je u ambulantama u Bosanskoj Otoci i u Jezerskom organizovana služba porodične medicine, rad stomatologa, hematološki laboratorij, patronažna služba, dok u ostale terenske ambulante izlazi ljekar jednom sedmično.

Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ organizuje jednom sedmično rad ljekara specijalista u Domu zdravlja Bosanska Krupa i to: hirurga, urologa, ortopeda.

Doktor specijalista fizijatar radi jednom sedmično u okviru tima „Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

porodične – obiteljske medicine

djelatnost zdravstvene zaštite djece

djelatnost polivalentne patronaže

higijensko-epidemiološku zaštitu

hitnu medicinsku pomoć

zaštitu reproduktivnog zdravlja žena

zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja

fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju

zubozdravstvenu zaštitu

laboratorijska i radiološka dijagnostika primarnog nivoa

Osim navedenog, zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva;

prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;

otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti;

specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih , naročito u osnovnim školama ,srednjim školama;

u primarnoj zdravstvenoj zaštiti razvija se i unapređuje prijateljski pristup prema mladima u skladu sa propisima o mladima;

imunizaciju protiv zaraznih bolesti;

liječenje i rehabilitaciju u kući;

palijativna njega.

U cilju obezbjeđenja adekvatne zdravstvene zaštite stanovništvu, u okviru ove ustanove su organizovane slijedeće zdravstvene službe:

 1. Služba hitne, opće, porodične – obiteljske medicine sa kućnim liječenjem, internistička ambulanta sa dijabetološkim savjetovalištem i područne ambulante: Jezerski, Bosanska Otoka, Jesenica, Radić, Veliki Badić, Arapuša, Mahmić Selo, Pištaline
 2. Služba polivalentne patronaže
 3. Služba za zaštitu žena
 4. Služba za zaštitu predškolske djece i omladine
 5. Služba za zaštitu školske djece i omladine
 6. Pneumoftiziološka zaštita stanovništva
 7. Higijensko-epidemiološka služba
 8. Služba za zubozdravstvenu zaštitu djece i odraslih
 9. Dijagnostičke službe: RTG kabinet, laboratorijska služba, UZV dijagnostika i EKG
 10. Specijalističko konsultativne djelatnosti sa savjetovalištem za masovne nezarazne bolesti, centrom za fizikalnu rehabilitaciju, mentalnu rehabilitaciju, oftamološka ambulanta
 1. Zajednička nemedicinska djelatnost rukovođenja i koordinacije: pravna, računovodstvena, tehnička služba, medicinska statistika, interna apoteka.

Adresa: Džemaludina Čauševića 1

Kontakt:

tel: +387 (0)37 471 047

fax: +387 (0)37 471 048

e-mail: domzdravljabkrupa@gmail.com