Česta pitanja

Da li mogu verifikovati izvode iz matičnih knjiga putem telefona i na koji način ih mogu podići ako živim na području Federacije?

Izvode iz svih matičnih knjiga možete verifikovati i putem telefona, pozivom na brojeve: 037/473-263; 471-088, 471-089, 471-088, 471-087, 471-120 – lokal 107 i 149.

Poslije verifikacije izvoda iste možete podići u Općini u mjestu boravka ili u najbližem Matičnom uredu na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Koja je dokumentacija potrebna za upis u Matičnu knjigu državljana?

Ukoliko niste upisani u Matičnu knjigu državljana općine Bosanska Krupa za upis u istu uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

•          Izvod iz Matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i njegove roditelje,

•          Uvjerenje o državljanstvu za roditelje ili Uvjerenja da nisu upisani u knjigu državljana,

•          Uvjerenje da nije upisan u Matičnu knjigu državljana po rođenju,

•          Uvjerenje da nije upisan u Matičnu knjigu državljana po mjestu prebivališta ili po   majci,

•          Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a do 6.4.1992. godine,

•          Uvjerenje o prebivalištu, CIPS,

•          Dokumentacija – neki od dokumenta koji su izdani do 1992. godine i to originali ili ovjerene fotokopije  (Izvodi i Uvjerenja iz matičnih knjiga; radna knjižica; svjedočanstvo ili diploma; stari pasoš i dr.).

Ukoliko se desila činjenica rođenja, vjenčanja ili smrti u inostranstvu koja mi je dokumentacija potrebna za upis tih činjenica u matične knjige Općine Bosanska Krupa?

Da bi izvršili upis nastalih činjenica u matične knjige Općine Bosanska Krupa potrebno je slijedeće:

Za upise činjenica rođenja, vjenčanja ili smrti potreban je originalni inostrani izvod iz MKR, MKV ili MKU  preveden  kod ovlaštenog sudskog tumača za bosanski jezik.

Za upis u MKR: 

Izvod iz MKR za dijete, Izvod iz MKV, MKR i Uvjerenje o državljanstvu za roditelje, prijava prebivališta za roditelje (CIPS), identifikacioni dokumenti za roditelje.

Za upis u MKV:

Izvod iz MKV, Izvod iz MKR i Uvjerenje o državljanstvu za bračne partnere, prijava prebivališta (CIPS) za bračne partnere, i identifikacioni dokumenti bračnih partnera (identifikacioni dokumenti se uzimaju na uvid).

Za upis u MKU:

Izvod iz MKU, Izvod iz MKR za umrlog, CIPS prijava zadnjeg prebivališta umrlog, identifikacioni dokumenti za umrlog i lice koji prijavljuje na uvid.

Na koji se način može zakazati sklapanje braka (vjenčanje) i koja mi je potrebna dokumentacija ako se radi o državljanima BiH ili stranim državljanima?

Uz zahtjev i prijavu sklapanja braka (vjenčanja) potrebno je dostaviti i priložiti slijedeće:

Dokumentacija za sklapanje braka (vjenčanje) državljana Bosne i Hercegovine:
• Izvodi iz matičnih knjiga rođenih,
• Uvjerenja o državljanstvu,
• Potvrde o slobodnom bračnom stanju,
• Prijave prebivališta ( CIPS),
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.
Dokumentacija za sklapanje braka stranih državljana:
• Izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu (ne stariji od 60 dana),
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 60 dana),
• Potvrda o slobodnom bračnom stanju (ne starija od 60 dana),
• Potvrda da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa bh. državljaninom –državljankom, tzv. Potvrda Nulla ostea (ne starija od 60 dana),
• Pasoš (ovjerena fotokopija),
• Prijava boravka u Bosanskoj Krupi,
• Stručno mišljenje JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa,
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

NAPOMENA:
• Prijava za vjenčanje podnosi se 30 dana prije utvrđenog termina za vjenčanje, svakim radnim danom u službenim prostorijama Općine Bosanska Krupa u vremenu od 7:30 do 16:00 sati,
• Dokumenti moraju biti original sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača,
• Svi dokumenti moraju biti ovjereni Apostille pečatom,
• Mladenci su dužni obezbijediti prisustvo ovlaštenog prevodioca, ukoliko postoji potreba za istim.

Na koji način mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga ako živim na području Republike Srpske ili u inostranstvu?

U zahtjevu za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga potrebno je da navedete tačne podatke (ime i prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja, djevojačko prezime i tačnu adresu na koju treba poslati izvode)

Način uplate takse iz Republike Srpske:
– Napisati zahtjev za izdavanje potrebnog izvoda iz matičnih knjiga za tačnim podacima i tačnom adtresom slanja,
– Izvršiti uplatu takse na jednu uplatnicu, a uplatu poštarine na drugu uplatnicu,
– Uplatiti taksu i poštarinu na br. žiro računa: 3380002200041552
– Vrsta prihoda za taksu: 722134,
– Vrsta prihoda za poštarinu 722611,
– Šifra općine: 008,
– Budžetska organizacija: sve nule ili sve devetke,
– Poziv na broj: sve nule i zadnja četvorka,
– Zahtjev i uplatnice slati na adresu:
Općina Bosanska Krupa, Ul. Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa; skeniran zahtjev i
uplatnice putem e-mail adrese: maida@opcinabosanskakrupa.ba ili putem faksa na
broj: 037/471-095,
– Uplata za taksu za izvode za BiH je 5,00 KM, a za inostrane izvode 20,50 KM,
– Uplata poštarine iznosi: 2,90 KM.

Način uplate takse iz inostranstva:
Izvode iz matičnih knjiga šaljemo na naznačenu adresu, ali nakon izvršene uplate takse (5,00 ili 20,50 KM) i poštarine (7,40 KM).

Uplatu možete izvršiti na slijedeći način:
KORISNIK: OPĆINA BOSANSKA KRUPA- depozitni račun
BOSNA I HERCEGOVINA
IBAN: BA39 3380 0022 0004 1552
BANKA KORISNIKA: UNICREDIT BANK D.D.
SWIFT: UNCR BA 22

Na platnom nalogu obavezno navesti opciju “OUR” ( Polje 71A u swift nalogu što znači da sve bankovne troškove snosi uplatitelj, kao i vrstu prihoda i šifru općine)
vrsta prihoda za taksu : 722134
vrsta prihoda za poštarinu: 722611
šifra općine: 008

Napomena: Taksa i poštarina se uplaćuju na zasebne uplatnice
Uplata za taksu za BiH izvode iznosi: 5,00 KM
Uplata takse za inostrane izvode iznosi: 20,50 KM
Uplata za poštarinu ( za slanje pošte) iznosi: 7,40 KM
Sve to sa zahtjevom možete skenirati i poslati na e mail adresu:
maida@opcinabosanskakrupa.ba

Koji su dokumenti potrebni za registraciju trgovačke radnje?

Dokumenti za registraciju trgovačke radnje su:
1. Uvjerenje o državljanstvu (Matični ured)
2. Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja)
3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ovjeren, sa nevedenim matičnim brojevima)
4. Uvjerenje da se vodi na evidenciji nezaposlenih (Biro za zapošljavanje)
5. Uvjerenje da nema izrečenu mjeru zabrane rada (Policija)
6. Ovjerena kopija diplome – najmanje III stepen stručne spreme
7. Ovjerenu izjavu da nema već osnovanu trgovačku radnju
8. Prijava mjesta boravka –CIPS
9. Izjava da ima poslovni prostor
Taksa za rješenje 103,00 KM

Koji su dokumenti potrebni za registraciju ugostiteljske radnje?

Dokumenti za registraciju ugostiteljske radnje su:
1. Uvjerenje o državljanstvu (Matični ured)
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
3. Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja)
4. Upotrebna dozvola za poslovni prostor (vlasnik objekta)
5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ovjeren, sa nevedenim matičnim brojevima)
6. Uvjerenje da se vodi na evidenciji nezaposlenih (Biro za zapošljavanje)
7. Uvjerenje da nema izrečenu mjeru zabrane rada (Policija uprava)
8. Ovjerena kopija diplome – najmanje III stepen stručne spreme
9. Ovjerena izjava da već nema osnovanu ugostiteljsku radnju
10. Prijava mjesta boravka – CIPS
Taksa za rješenje 103,00 KM + 100,00 KM naknada za rad Komisije

Koji su dokumenti potrebni za registraciju obrtničke radnje ili srodne djelatnosti?

Dokumenti za registraciju obrtničke radnje ili srodne djelatnosti su:

1. Uvjerenje o državljanstvu (Matični ured)
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
3. Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja)
4. Uvjerenje da nema izrečenu mjeru zabrane rada (Policijska uprava)
5. Ovjerena kopija diplome
6. Ovjerena izjava o posjedovanju poslovnog prostora
7. Prijava mjesta boravka – CIPS
Taksa za rješenje 103,00 KM ili 33,00 KM ako je djelatnost domaća radinost.

Koji su dokumenti potrebni za registraciju djelatnosti pravnih lica koja su u nadležnosti nadležne općinske službe?

Dokumenti potrebni za registraciju djelatnosti pravnih lica koja su u nadležnosti nadležne općinske službe su:

1. Dokaz o prijavljenom direktoru i broju radnika kod poslodavaca PIO i Zavoda zdravstvenog osiguranja (original ili ovjerena kopija)
2. Dokaz o školskoj spremi (ovjerena kopija)
3. Dokaz o uplaćenoj taksi
4. Ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija)
5. Pismeni dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (original ili ovjerena kopija)
6. Registracija preduzeća (ovjerena kopija)
7. Upotrebna dozvola za poslovni prostor (ovjerena kopija)
8. Taksa na Rješenje do 100 m² / 150,00 KM; od 101 m² do 200 m² / 250,00 KM; od 201 m² do 500 m² / 300,00 KM; od 501 m² do1000 m² / 350,00 KM; preko1000 m² / 550,00KM , uplaćena na račun: 3380002200041552; vrsta prihoda: 722131
Taksa na zahtjev u iznosu od 3,00 KM, uplaćena na račun: 3380002200041552; vrsta prihoda: 722131

Koji su dokumenti potrebni za registraciju djelatnosti pravnih lica koja nisu u nadležnosti općinske službe?

Dokumenti potrebni za registraciju djelatnosti pravnih lica koja nisu u nadležnosti općinske službe su:

Za trgovačke djelatnosti:

1. Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija)
2. Ovjerena izjava da posjeduje poslovni prostor koji ispunjava propisane minimalne uslove za rad
3. Obavijest o početku rada
Dostavljena dokumanta se šalju nadležnoj Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Za obrtničke djelatnosti:

Za djelatnosti iz oblasti obrta pravnih lica stranka dostavlja dokumenta nadležnoj Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i to:

1. Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopiju)
2. Ovjerenu izjavu da posjeduje poslovni prostor koji ispunjava propisane minimalne uslove za rad
3. Obavijest o početku rada