Energetska pomoć – Obavijest o Javnom pozivu

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike

O B A V J E Š T A V A 

zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim Prijavnim obracem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba). Napominje se da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJU ĆE UZ PRIJAVU BITI POTREBNO PRILOŽITI:

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA

VII.1. Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeću opću dokumentaciju:

a) Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovoga Javnog poziva. Predmetni Prijavni obrazac će se u elektronskoj formi besplatno moći preuzeti s web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba u rubrici pod nazivom “Javni konkursi”) ili u printanoj formi u prostorijama općinskih ili gradskih organa uprave. Sastavni dio Prijavnog obrasca predstavlja i izjava podnositelja prijave u kojoj pod punom, moralnom, kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da niti on niti ostali članovi zajedničkog domaćinstva/kućanstva nisu aplicirali niti će aplicirati za korištenje sredstava po osnovu Javnog poziva raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine kroz koji se dodjeljuju sredstva za podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata.
b) CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.
c) Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog ili gradskog organa uprave.
d) Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

VII.2. Pored dokumentacije utvrđene podtačkom VII.1. ovoga Javnog poziva, podnositelji prijave iz kategorije domaćinstava/kućanstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

VII.3. Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

a) Ukoliko nije drugačije naznačeno ovim Javnim pozivom, sva navedena dokumentacija treba biti ne starija od šest mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji.
b) Ukoliko se kroz sve kasnije faze postupka dodjele sredstava po osnovu ovoga Javnog poziva ili Odluke o usvajanju Programa utroška, uključujući i isplatu, utvrdi da određeno domaćinstvo/kućanstvo nije ispunjavalo uvjete po ovom Javnom pozivu ili da mu sredstva nisu trebala biti odobrena ili isplaćena, tada institucije nadležne za provedbu ovoga Javnog poziva (Federalno ministarstvo ili jedinice lokalne samouprave) imaju pravo zahtijevati povrat istih i poduzimati sve druge pravne radnje na povratu neosnovano isplaćenih sredstava.