Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Šef službe: Aldijana Mahmić, mr.građevine
E-mail: aldijanam@gradbosanskakrupa.ba
Kontakt telefon: 037/ 961-460

U Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose se na:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima komunalne djelatnosti, cestovnog prometa i javnih putova, vodoprivrede, stambene oblasti, zaštitu okoliša i inspekcijskih poslova,
 • izvršavanje poslova koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Grad,
 • sprovođenje utvrđene politike u oblastima iz nadležnosti službe,
 • obavljanje poslova u oblasti voda iz nadležnosti općine koji su joj preneseni u nadležnost zakonom i drugim propisima,
 • obavljanje poslova u oblasti zaštite okoliša iz nadležnosti općine koji su joj preneseni u nadležnost zakonom i drugim propisima,
 • obavljanje inspekcijskih poslova u oblasti građenja i komunalne djelatnosti,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe, osiguravanje uvjeta za organizirano obavljanje komunalnih djelatnosti po načelima održivog razvoja,
 • planiranje i staranje o osiguranju finansijskih sredstava te o pripremanju i izradi razvojnih projekata za određene komunalne djelatnosti, rekonstrukciju i izgradnju objekata za vodoprivredu, objekata kanalizacije i uređaja za prečišćavanje voda i održavanje, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i saobraćajnih objekata,
 • nadziranje i izvršavanje stručnih poslova korištenja i uređenja građevinskog zemljišta i javnih površina,
 • planiranje i staranje o osiguranju finansijskih sredstava, te o pripremanju i izradi razvojnih
 • suradnja sa razvojnim agencijama te sa federalnim i kantonalnim organima i institucijama na planu pripremanja i apliciranja projekata u svojoj oblasti,
 • vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta, komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, stambene oblasti a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada,
 • upravljanje, održavanje, rekonstrukcija i izgradnja javnih cesta, lokalnih putova i gradskih saobraćajnica u nadležnosti općine,
 • učestvovanje u izradi, implementaciji, praćenju i godišnjoj reviziji strateških planova razvoja općine i projekata proisteklih iz tih planova a iz oblasti komunalnih djelatnosti,
 • obavljanje poslova u oblasti vodoprivrede i vodoopskrbe,
 • obavljanje inspekcijskih poslova u oblasti komunalnih djelatnosti, korištenja komunalnih objekata i uređaja, te poštivanja komunalnog reda,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz    nadležnosti službe,
 • analitičko praćenje stanja i kretanje u svojoj oblasti,
 • izrada propisa i drugih akta koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, kao i učestvovanje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona i federacije u svojoj oblasti,
 • staranje o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,
 • obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik.