Obavještenje o nabavci u konkurentskom postupku za nabavku roba – nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa u 2023. godini

Obavještenje o nabavci – nabavka računara i računarske opreme 2023