Obavijest o produženju Javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bosanska Krupa

Javni poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bosanska Krupa broj: 09-11-7-1555/23 objavljen dana 20.6.2023. godine na web stranici i oglasnim pločama Grada, zbog neradnih dana, produžava se do 30.6.2023. godine.

Obrađivač: Skenderović Asima

GRADONAČELNIK
Armin Halitović