Dan otvorenih vrata

„Dan otvorenih vrata“ je aktivnost koja privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, omogućava direktnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom i službama/organima čiji je osnivač Općina Bosanska Krupa/Općinsko vijeće. „Dan otvorenih vrata“ Općine Bosanska Krupa ima zadatak da poboljša i unaprijedi komunikaciju između privrednika i načelnika, da detektuje osnovne probleme sa kojima se privrednici susreću, te da se isti sistemski rješavaju u saradnji sa službama Općine i ostalim nadležnim organima. Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata“, na ista se pismeno odgovara u što kraćem roku, tako da privrednici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja. Općina Bosanska Krupa ovu je aktivnost pokrenula u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da Bosansku Krupu pozicionira kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu usmjerenu ka privrednom razvoju.