Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina

Broj: 04-11-7-8627/23
Bosanska Krupa, 1.11.2023. godine

Na osnovu člana 132. stav 11. Zakona o prostornom uređenju i građenju-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13-prečišćen tekst, 3/16, 15/20 i 10/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, ponovno objavljuje:

J A V N I    P O Z I V
za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina

I

Pozivaju se stručne osobe slijedećih struka:
geodetske, saobraćajne, zaštite okoliša, tehnološke, protupožarne zaštite i zaštite na radu,
zainteresirane za rad u Komisiji za tehnički prijem građevinana području grada Bosanska Krupa, da dostave prijave Gradskom organu uprave Grada Bosanska Krupa.

II

U skladu sa odredbama člana 132. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju u Komisiju za tehnički pregled građevina mogu biti imenovane stručne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:
– da su diplomirani inženjeri tražene struke,
– da imaju 5 (pet) godina radnog staža u struci,
– da imaju položen stručni ispit.

III

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke II. Javnog poziva uz prijavu je potrebno priložiti :
– diplomu o struci, (ovjerenu kopiju)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (ovjerenu kopiju)
– dokaz o radnom stažu u struci, (orginal ili ovjerenu kopiju)
– uvjerenje o sadašnjem radnom statusu, (orginal ili ovjerenu kopiju)
– kopija lične karte,
– naziv poslovne banke i kopiju dokaza o otvorenom transakcijskom računu.

IV

Prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina podnose se putem pisarnice Grada Bosanska Krupa, objekt Gradskog organa uprave u ulici Terzića bb u Bosanskoj Krupi.
Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.
Neblagovremene i prijave koje ne sadrže dokumentaciju iz tačke III Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

V

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, vrši stručna komisija koju imenuje Gradonačelnik shodno odredbama člana 132. stav 12. Zakona o prostornom uređenju i građenju.
Nakon razmatranja prijava i utvrđivanja liste stručnih osoba koje ispunjavaju uslova za rad u komisiji za tehnički pregled građevina, podnosioci prijava bit će pismeno obavješteni.

VI

Detaljne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Graskoj upravi Bosanska Krupa, putem telefona, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati na broj 037/961-464.

Obrađivač
Elmedina Kavazović, dipl.pravnik

GRADONAČELNIK
Armin Halitović