Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po lotovima u predmetu nabavke radova na rehabilitaciji, rekonstrukciji, sanaciji i asfaltiranju puteva na području općine Bosanska Krupa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1,2,3 i 4