Odluka o zabrani pušenja

B O S N A I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O – S A N S K I  K A N T O N
GRAD BOSANSKA KRUPA
GRADSKI ORGAN UPRAVE

Broj: 01-45-5132/24
Bosanska Krupa, 12.6.2024. godine

Na osnovu člana 5, 6. i 41. Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 38/22) i 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona  (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:8/11), gradonačelnik Grada Bosanska Krupa donosi:

O D L U K U

I

U cilju zaštite zdravlja zaposlenika gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa, zaštite stranaka, lica koja povremeno ili privremeno borave u prostorijama u kojima su smješteni zaposlenici gradske uprave Grada Bosanska Krupa i svih korisnika usluga gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa, u smislu odredbi člana 6. stav (1) Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (u daljem tekstu: Zakon), zabranjuje se pušenje u svim javnim zatvorenim prostorima i mjestima rada gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa.

II

U smislu ove Odluke pod nazivom zaposlenici, podrazumjevaju se lica koja su u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme, pripravnici/volonteri, lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, te angažovani spoljni saradnici bez obzira na funkciju.

III

Shodno definiciji pojmova u smislu odredbe člana 2. Zakona, pod javnim zatvorenim prostorom, odnosno mjestima rada, smatra se svaki prostor koji koriste zaposlenici za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti (kancelarije, toaleti, hodnici, sale i ostalo), kao i službena vozila gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa.

IV

Shodno definiciji pojmova u smislu odredbe člana 2. Zakona, pušenje je radnja koja dovodi do sagorjevanja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, kojim se stvara dim koji se oslobađa direktno u vazduh i udiše ga osoba koja izvršava ove radnje.

V

U smislu odredbe člana 3. stav (2) Zakona, isti se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje, uključujući i elektronske cigarete, bezdimne duhanske proizvode i biljne proizvode za pušenje.

VI

U svim javnim zatvorenim prostorijama i mjestima rada u gradskom organu uprave Grada Bosanska Krupa postaviće se jasno vidljiva upozorenja koja se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi: „zabranjeno pušenje“. U prostorijama i mjestima rada ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu poslužiti za odlaganje ostataka proizvoda navedenih u tački V ove Odluke.

VII

Provođenje zabrane pušenja obavezan je osigurati rukovodilac organa državne službe.

VIII

Zbog nepoštivanja zakonskih odredbi o zabrani pušenja, osoba koja se zatekne da puši u prostorijama, prostorima i mjestima rada gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa prekršajno je odgovorna u skladu sa odredbama člana 39. Zakona. U skladu sa pozitivnim propisima prekršajna odgovornost povlači i disciplinsku odgovornost.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Bosanska Krupa.

 

Obrađivač
Elmedina Kavazović

GRADONAČELNIK
Armin Halitović