Ponovni Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22) i člana 20. st. 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08 – 11 – 193/23 od 11.01.2023. i 08-11-1845/23 od 07.03.2023.godine, raspisuje:

P O N O V N I   J A V N I   P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Opširnije