Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 14. St. 4 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22), i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-194/23 od 11.01.2023. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik raspisuje:

Opširnije