Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik garad Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

01. Viši referent za protokol i administrativno-tehničke poslove u Kabinetu općinskog načelnika – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opis poslova: obavlja administrativno–tehničke poslove za Općinskog načelnika, savjetnike Općinskog načelnika, Šefa službe kabineta i Sekretara Općinskog organa uprave, vodi dnevni raspored obaveza za Općinskog načelnika, vodi arhivu kabineta Općinskog načelnika i Šefa službe kabineta, vrši prijem i otpremu pošte iz nadležnosti kabineta Općinskog načelnika i o tome vodi evidenciju, vodi evidencije predstavnika međunarodne i drugih organizacija, preduzeća, ustanova i drugih radi prijema kod načelnika sa naznakom razloga posjete obavlja dnevni pregled e–mail-ova i distribuira primljenu poštu nadležnim službama i odgovornim službenicima, uspostavlja, vodi i održava evidenciju akata općinskog načelnika, odgovoran je za pravilnu primjenu i čuvanje pečata, rukuje sekretarskim telefonskim uređajemi evidentira primljene informacije i pozive, učestvuje u pripremi prostorija kabineta Općinskog načelnika za prijem gostiju, preuzima, čuva i raspoređuje pribor, potrošni i kancelarijski materijal za potrebe kabineta Općinskog načelnika, obavlja kopiranje i faksiranje materijala za potrebe kabineta, vodi evidenciju o prisustvu uposlenika organa uprave, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu Općinskom načelniku, odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova, odgovoran za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domenu svog radnog mjesta, podnosi pismene mjesečne, a po zatjevu i sedmične izvještaje šefu službe kabineta i Općinskom načelniku o svom radu, po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa kabineta i Općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe kabineta i Općinskom načelniku.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme se vrši zbog potreba hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova, odnosno radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice po pravna ili fizička lica.
Radni odnos na određeno vrijeme zasnovat će se na period najduže do 1 (jedne) godine dana.
OPĆI UVJETI
Da bi bili postavljeni na radno mjesto namještenika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete utvrđene u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI UVJETI
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave, općine Bosanska Krupa

a) SSS, IV stepen, društvenog ili tehničkog smjera,
b) poznavanje rada na računaru,
c) položen stručni ispit,
d) najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci.

SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE USLOVA IZ KONKURSA:

Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) i to:
a) Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera, tražena Javnim konkursom (društvenog ili tehničkog smjera),
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru,
h) Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog konkursa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine .

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (” Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj; 23/17).
Konkurs se ima objaviti na službenoj web stranici Grada Bosanska Krupa i dnevnom listu “Dnevni list Mostar” .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, MJESTO I NAČIN DOSTAVLJANJA

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.
Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Grada Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b. ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom “Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme” – NE OTVARATI .

Neblagovremene i nepotpune prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavu ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta neće biti razmatrane.