Javni oglas radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj:70/07, 36/10, 25/12, 8/15 i 34/16), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na
nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Odlukom Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa (“Službeni glasnik grada Bosanska Krupa” broj:13/22) utvrđen je javni interes za izgradnju i asfaltiranje lokalnog puta “Kohmani” u naselju Jezerski u Bosanskoj Krupi i da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji. Grad Bosanska Krupa pristupa realizaciji, a to je provođenje postupka eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju i asfaltiranje lokalnog puta u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Pozivaju se vlasnici nekretnina u k.o. Jezerski označenih kao k.č.broj:
3586/1, 3585, 2977, 2976, 2978, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3008, 3024, 3025, 3007, 3046, 3026, 3027, 3028, 3029, 3045, 3044, 3030, 3031, 3043, 3042, 3032, 3041/2, 3039, 3033, 3034, 3038, 3036/3, 3555/1, 3555/2, 3560, 3556, 3554, 3551, 3550, 3547/2, 3547/1,

radi pokušaja sporazumnog stjecanja prava vlasništva na navedenim nekretninama, a u svrhu izgradnje i asfaltiranje lokalnog puta “Kohmani” u naselju Jezerski.
Potrebno je da se zainteresirani vlasnici jave u prostorije Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, radi dogovora o postizanju sporazuma o prenosu prava vlasništva na nekretninama preko kojih je predviđena izggradnja navedenog lokalnog puta, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eskproprijacije pred nadležnom Službom grada Bosanska Krupa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obrađivač:
Samir Sedić

GRADONAČELNIK
Armin Halitović

Dostavljeno:
1. Oglasne ploče
2. Web stranica Grada Bosanska Krupa
3. a/a