Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 8/11) člana 2. Odluke o pokretanju postupka prema dužnicima Grada Bosanska Krupa za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 2/04), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, raspisuje:

JAVNI POZIV
za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

Opširnije

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana, na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi

Na osnovu člana 4. Odluke o stambenim jedinicama koje će se koristiti za socijalno stanovanje uz primjenu principa socijalnog stanovanja na području grada Bosanska Krupa(„Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 1/24,) i člana 8. Pravilnika o postupku dodjele stambenih jedinica, uvjetima dodjele i postupku odabira korisnika stambenih jedinica koji će se koristiti za socijalno stanovanje iz nadležnosti Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 2/24), Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana, na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi 

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 14. St. 4 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 108. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/23), i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-1387/24 od 28.02.2024. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Javni poziv za finansiranje najboljih start-up biznisa

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 13/23), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja start-up biznisa broj: 08-11-1386/24 od 28.02.2024. godine i Sporazuma o saradnji između Grada Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljih start-up biznisa

Objavljuje se Javni poziv za finansiranje najboljih start-up biznisa čiji ciljevi su probuditi poduzetnički duh među poduzetnim osobama sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području grada Bosanska Krupa, provođenje obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti i omogućiti mladima pokretanje vlastitog biznisa.

Opširnije

JAVNI POZIV za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 108. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/23) i člana 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu za su/finansiranje projekata NVO

Opširnije

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA – Prikupljanje podataka o obrađivanom poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razmatra mogućnost upisa poljoprivrednog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje poljoprivredni proizvođači koriste, a ne posjeduju Ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, radi čega ne ostvaruju novčanu podršku za proizvodnju na ovim površinama.

Opširnije