Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 14. St. 4 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 129. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 3/22), i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-45-5116/22 od 28.06.2022. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije