JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

            Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20, 7/20, 8/21 i 9/21) i Odluke broj: 08-30-6735/21 Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

 

       I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ  IZVRŠILACA

       1. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

          Viši referent (šalterski poslovi) ………………-1 (jedan) izvršilac.

       II. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Zaprima zahtjeve za izdavanje dokumenata na osnovu službene evidencije, izdaje dokumente na osnovu službene evidencije, vodi evidenciju o primljenim zahtjevima, vodi evidenciju o naplaćenim taksama, vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom, te unosi podatke o izvršenoj ovjeri u bazu podataka, po potrebi obavlja poslove višeg referenta upisničara i višeg referenta za prijem i otpremu pošte, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe i općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

   III. POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE  POSLOVA  RADNOG  MJESTA

Pored općih uslova predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanska Krupa i to:

 • SSS, IV stepen, društvenog ili tehničkog smjera,
 • položen stručni ispit,
 • najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci.

      IV. SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

           (ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA)

            Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebni uslova oglasa (original ili ovjerena kopija) i to:

 1. Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom (društvenog ili tehničkog smjera),
 5. Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
 6. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 7. Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 8. Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
 9. Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

           Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Izabrani kandidati su dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje da su zdravstveno sposobani za obavljanje poslova utvrđenih za ova radna mjesta prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

       V. ROK TRAJANJA JAVNOG OGLAS I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

            Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

             Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

             Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Općine Bosanska Krupa ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Ulica Terzića b.b.

77240 Bosanska Krupa

            sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme ” – NE OTVARATI.