Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Referent dostavljač …………………………………1 (jedan) izvršilac

II. Opis poslova radnog mjesta

Vodi evidenciju primljenih materijala za dostavu i kretanju istih, obavlja poslove neposredne ili posredne dostave pošte i drugih materijala za potrebe organa uprave i potrebe Općinskog vijeća, obavlja poslove interne dostave pošte između službi općinskog organa uprave, preuzima poštanske pošiljke u pošti pristigle na adresu organa uprave i predaje ih u prijemnu kancelariju, na bazi dnevne ažurnosti izvještava nadležne šefove i načelnika službe o zaprimljenoj i otpremljenoj pošti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, po potrebi obavlja prevoz općinskih službenika u svrhu obavljanja službenih dužnosti, pomaže domaru u čišćenju snijega i uklanjanju korova oko općinske zgrade, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe i općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

III. Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskaom kantonu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanska Krupa.

– KV III stepen tehničkog ili društvenog smjera
– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen ispit za vozača B kategorije
IV. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas
(orginal ili ovjerena kopija)

Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje općih i posebni uvjeta oglasa (original ili ovjerena kopija), i to:

a) prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj srednjoj školi III stepena tehničkog ili društvenog smjera,
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
g) ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
h) ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta),
i) dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije,

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca).

V. Rok trajanja javnog oglas i adresa za podnošenje prijava

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa, odnosno ističe dana 11.2.2020. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Općine Bosanska Krupa ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom ” Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ” – NE OTVARATI .