Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 105. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu (“Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 13/22), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-192/23 od 11.01.2023. godine i Sporazuma o saradnji između Grada Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Objavljuje se Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa čiji ciljevi su probuditi poduzetnički duh među mladima, motivisati mlade kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području grada Bosanska Krupa, provođenje obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti i omogućiti mladima pokretanje vlastitog biznisa.

Preuzmite Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start up biznisa

Preuzmite Prijavni obrazac start up