Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22) i člana 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-193/23 od 11.01.2023.godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Preuzmite Javni poziv su/finansiranje projekata NVO

Preuzmite PRIJAVNI OBRAZAC NVO

Preuzmite Projektni prijedlog NVO