JAVNI POZIV za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova: 58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09), Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09), Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2024. godinu na području Unsko-sanskog kantona, broj: 08/2-20 -822-7 /2024 od 19.04.2024. godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV 
za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2024.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, magaraca,ovaca, koza i pčela, na sljedećim katastarskim općinama:
Općina Sanski Most:K.O. Vrhpolje;K.O.Podovi;K.O. Kruhari;K.O.Jelašinovci;K.O.Donji Dabar;K.O.Gornji Dabar;K.O. Hrustovo i K.O.Husimovci
Općina Bosanska Krupa:
K.O. Veliki Radić: k.č. 6-133 i k.č.6-137
K.O. Perna I: k.č.13-23;k.č.13-25;k,č,14-9;k.č.14-10;k.č.14-13;k.č.14-16;k.č.16-3 i k.č.16-23
K.O. Vranjska I:k.č.3-30 i k.č.3-117
K.O. Otoka I:k.č.1584
Općina Bužim: K.O. Varoška rijeka i K.O. Dobro selo
Općina Ključ: K.O. Plemenice:k.č.259;k.č.583;k.č.710;k.č.791 i k.č.803
Grad Cazin:K.O. Tržac:k.č.893/1 i K.O.Pećigrad:k.č.1671

2. Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).

3. Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju obrti, pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:
Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

  1. Dokaz da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, (u daljem tekstu RPG ili RK), kao i Registar pčelara i pčelinjaka za korisnike koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica

2. Uvjerenje da je izmirio poreske obaveze u periodu od 01.01. do 31.12. prethodne godine kod:
nadležne Poreske uprave Federacije BiH što dokazuje dostavljanjem javne isprave izdate od strane nadležne Poreske uprave Federacije BiH kojom se potvrđuje da nema dospjelih, neizmirenih obaveza za navedeni period ili o reprogramu duga (odnosi se na: pravna lica,obrte i fizička lica);
Uprave za indirektno oporezivanje BiH – što dokazuje dostavljanjem javne isprave izdate od strane nadležne Uprave za indirektno oporezivanje BiH kojom se potvrđuje da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za periodu od 01.01. do 31.12. prethodne godine ili o reprogramu duga (odnosi se na: pravna lica, obrte i fizička lica koja su u sistemu PDV-a), odnosno da nisu u sistemu PDV-a (pravna lica i obrti);

3. Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu;

4. Zapisnik općinskih/gradskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih/gradskih službi za poljoprivredu i katastar;

5. Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje/pčelinje zajednice pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije;

6. Potvrda da su grla obilježena i upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja u 2024. godini na ime klijenta za držaoce ovaca i koza ;Obrazac A1 ili pasoš na ime klijenta za držaoce goveda, konja i magaraca

7. Ovjerenu izjavu općinskog/gradskog ili kantonalnog udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen, da materijalno i krivično stoji iza podataka o broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu korisnika i da se korisnik nalazi na popisu članstva udruženja u tekućoj godini.

8. Aplikant koji aplicira na ovaj Javni poziv treba da je izmirio obaveze u periodu od 01.01. do 31.12. prethodne godine kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ako ima zaključene ugovore o koncesiji na državnom poljoprivrednom zemljištu; zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta; zakupu pašnjaka u državnom vlasništvu ili po osnovu ugovora o robnim i robnonovčanim kreditima (Ministarstvo će provjeriti ispunjenje ovog kriterija u svojoj evidenciji)
Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:
1. Iskustvo u bavljenju stočarskom i pčelarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 4 boda, maksimalan broj bodova je 20. (dokaz: ovjerena izjava)

2. Veličina stada i broja pčelinjih zajednica

– Za svakih 5 uslovnih grla, odnosno 10 pčelinjih društava dodjeljuju se dva (2) boda, a maksimalan iznos bodova 20.

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 10 bodova (dokaz: CIPS).

4. Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak boduje se sa 10 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion ponuditelja registrirano (dokaz- ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole, boduje se sa 5 bodova

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije ponuditelja registrirane zaključno sa 31.10.2023. godine(dokaz- ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor):

-do 50 KW—————————2 boda
-od 51-100 KW——————– 4 boda
-od 101-150 KW—————– 6 bodova
-od 151-200 KW—————— 8 bodova
-preko 200 KW——————- 10 bodova, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

7. Ponuditelj (fizička osoba/nositelj obrta/odgovorne osobe u pravnoj osobi)koji u trenutku podnošenja prijave nemaju navršenih 35 godina – 15 bodova

8. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha); svaka ponuda veća od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Sredstva se uplaćuju po potpisivanju ugovora za tekuću godinu, a za svaku narednu godinu do 31.marta do isteka Ugovora na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona i ista se isključivo koriste za unapređenje pašnjaka.

PRAVO PRIGOVORA:

Objavljivanje preliminarnih rezultata javnog poziva vrši se na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Rezultati javnog poziva sadrže: naziv obrta;pravnog ili fizičkog lica, broj ostvarenih bodova, rok za dostavu prigovora.
Komisija Ministarstva obavezna je u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja rezultata, pismeno obavijestiti podnosioce čije prijave nisu prihvaćene, navodeći razloge odbijanja prijave.
Podnosioci prijave imaju pravo na izjavljivanje prigovora.Prigovor se izjavljuje ministru Ministarstva u roku od sedam dana od dana dostavljanja pismene obavijesti podnosiocu čija prijava nije prihvaćena.
Po okončanju postupka po prigovoru, Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova sačiniti konačnu rang listu koju će objaviti na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.
Sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.
Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom poslati na adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ
sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kontakt osoba je Davor Šimić,dipl.ing. telefon: 037-971-208

Broj: 08/2-20 -822-10/2024
Bihać: 22.05. 2024.godine

M I N I S T A R
_________________________
Mehmed Ćenanović

Preuzmite: OBRAZAC ZAHTJEVA ZOP