Javni poziv za prijavu šteta uzrokovane poplavom

Pozivaju se sva fizička i pravna lica na području grada Bosanska Krupa na čijoj je imovini prouzrokovana šteta od prirodne nesreće poplava uzrokovane naglim porastom vodostaja rijeke Une, Krušnice i potoka od 15.05.2023.godine da izvrše prijavu štete na propisanom obrascu PR-Š kojeg će dobiti na Info pultu Gradske uprave te obavezno priložiti slike poplavljenog prostora.

Pravna lica u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta („Službene novine Federacije BiH“,broj:75/04,38/06,52/09 i 56/09),formiraju svoju komisiju za popis štete,istu kada završe dostavljaju na protokol Gradske uprave.
Uz prilog PR-Š obrazcu pravna lica moraju dostaviti akt o formiranju komisije za popis štete i slike pričinjene štete na materijalnim dobrima.

Rok za prijavu štete je 8 (osam) dana od dana nastanka štete.

 Javni poziv