Obavijest

Dana, 28.04.2023.godine održana je vanredna sjednica Gradskog vijeća s jednom tačkom dnevnog reda problem pasa lutalica u gradu Bosanska Krupa.

Nakon mnogobrojnih diskusija od strane prisutnih vijećnika usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Zadužuje se nadležna Služba Grada Bosanska Krupa i Gradonačelnik da za narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa kako bi se utvrdila zabrana hranjenja napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama i kako bi se utvrdile kaznene odredbe.
2. Zatražiti od Pete Policijske uprave, Pete Policijske stanice Bosanska Krupa da postave policijske punktove na ulazu u Bosansku Krupu kako bi se spriječio dovoz napuštenih i izgubljenih pasa sa područja drugih općina i gradova.
3. Predlaže se da se sa V vanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Bosanska Krupa uputi predmetna inicijativa Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja Službeni glasnik BiH, broj: 25/2009 i 9/2018. član 28. dodaje se stav 6.“ Način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama propisuje se posebnim aktima predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
4. Pozivaju se građani Grada Bosanska Krupa da u vremenskom periodu od 7 (sedam) dana izmjeste pse koji su u privatnom vlasništvu, a trenutno su iz određenih razloga na ulicama Grada Bosanska Krupa, čipuju pse i upišu ih u važeći Registar pasa, u protivnom će se isti smatrati napuštenom životinjom , te će se sa njima postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Alen Lipovača