Održana 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Nakon razmatranja zapisnika sa prethodne sjednice, usvajanja dnevnog reda i vijećničkih pitanja vijećnici su razmatrali i usvojili sve tačke osim Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU „Centar za socijalni rad“. Ovaj put materijali su se odnosili na stambeni fond i korištenje tek napravljene zgrade za romsku populaciju u ulici Tećija-Dolovi, izmjene i dopune Odluke o izvršenju budžeta, Regulacioni plan „Luke“.

Bez mnogo rasprave na početku su usvojeni Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i upravljanju stambenog fonda po načelu socijalnog stanovanja u Bosanskoj Krupi i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu raspolaganja i korištenja 6 stambenih jedinica u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Tećija-Dolovi. Razlog za donošenje ovih odluka je samo izmjena naziva projekta kroz čiju je realizaciju objekt izgrađen, a koji je u ranijim dokumentima iz tehničkih razloga pogrešno naveden.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta općine Bosanska Krupa. Time je odobrena preraspodjela sredstva od 100 hiljada maraka sa nekoliko ekonomskih kodova na ime sanacije drvenog mosta u centru grada.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javni uvid i raspravu prednacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ koji inače obuhvata skoro 20 ha urbanog područja Bosanske Krupe. Izmjene i dopune se između ostalog odnose na usklađivanje trase fekalne kanalizacije sa Prostornim i Regulacionim planom općine, kao i izgradnju kružnog toka kod autobusne stanice. Prednacrt će u Službenom glasniku biti objavljen 1. augusta i od tada traje tridesetodnevna javna rasprava. Centralna rasprava na kojoj se sa prijedlozima i sugestijama očekuju brojni građani održat će se 6. septembra u Maloj sali Doma kulture s početkom u 10,00 sati.

Na kraju 52. redovne sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za mjesec juni 2016. godine.