Sastav vijeća

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA VIJEĆA

U Vijeću se mogu formirati klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata i samostalnih vijećnika (u daljnjem tekstu: klubovi vijećnika), radi olakšavanja rada Vijeća i unapređenja međustranačke saradnje.
Klubovi vijećnika se formiraju kao mehanizam djelovanja vijećnika i političkih subjekata u Vijeću.
Klub vijećnika može biti sastavljen od: vijećnika članova iste političke stranke; vijećnika članova iste političke koalicije; samostalnih vijećnika i vijećnika izabranih kao nezavisni kandidati.
Najmanje dva vijećnika iz iste političke stranke mogu formirati klub vijećnika političke stranke.
Klub vijećnika koalicije mogu formirati najmanje dva vijećnika iz iste političke koalicije.
Vijećnici dvije ili više političkih subjekata koje u Vijeću imaju najmanje jednog vijećnika, samostalni vijećnici i vijećnici izabrani kao nezavisni kandidati, mogu formirati zajednički klub vijećnika od najmanje dva člana.
Klub vijećnika ima predsjedavajućeg koji je član Kolegija Vijeća, koji zastupa klub vijećnika i rukovodi njegovim radom, te organizira rad kluba vijećnika u skladu s potrebama Vijeća.
Pored klubova vijećnika kao oblika rada vijećnika, u vijeću se organizuju parlamentarne grupe vijećnika koje sačinjavaju najmanje dva vijećnika, iznimno ako je stranka osvojila jedan mandat onda parlamentarnu grupu može činiti jedan (1) vijećnik, i koje svoje djelovanje u vijeću ostvaruju putem programskih utvrđenih ciljeva i zadataka za tekuću godinu, a na koje akte gradsko vijeće daje saglasnost.

Sastav gradskog vijeća mandatni period 2020-2024

R/B IME I PREZIME  
Klub vijećnika SDA
1. Vildana Jogić predsjednica
2. Emir Mahmić
3. Mirsad Jusić
4. Nermin Šabić
5. Ilijaz Harčević
6. Amir Džajić
7. Emir Bešić
8. Adis Hamzić
9. Jasmin Hasanović
Klub vijećnika NES
1. Elvira Mehić predsjednica
2. Mirel Bratić
3. Midhad Arnautović
4. Mehmed Haskić
5. Šemso Hadžipašić
6. Izet Sulejmanović
7. Mujo Kekić
 
Klub vijećnika SDP
1. Edina Šertović predsjednica
2. Alen Lipovača
3. Husnija Šarić
4. Nedžad Fajić
5. Amir Mešić
Klub Pokret za Bosansku Krupu-POMAK
1. Jasenko Šertović predsjednik
2. Zaharije Mesić
3. Đemal Elezović
Nezavisni vijećnik
1. Muhamed Mušeljić predsjednik