Komisije Gradskog vijeća

Komisija za Statut i propise

 • prati provođenje Statuta,
 • razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta,
 • ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta,
 • provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu,
 • utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća,
 • utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

Prijedlozi ove Komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune odluke ili drugog općeg akta unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta.


Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Nazad na početak stranice

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja u djelokrugu rada:

 • predlaže izbor i imenovanje odnosno razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Vijeće
 • razmatra prijedloge ovlaštenih predlagača za izbor i imenovanje, odnosno razrješenja funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja općinsko vijeće i o tome daje mišljenje Vijeću,
 • predlaže, u skladu sa zakonom, koeficijente za obračun plate i drugih primanja funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja Vijeće,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada ili drugim aktom Vijeća i ovim Poslovnikom.
Nazad na početak stranice

Komisija za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda

Komisija za zaštitu ljudskih prava, građanskih sloboda u djelokrugu rada:

 • razmatra pitanja u vezi sa kršenjem prava i sloboda građana utvrđenih Ustavom i zakonom od strane državnih organa, javnih ustanova i organizacija koje vrše javna ovlaštenja;
 • ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere za njihovu efikasniju primjenu i zaštitu,
 • razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću,
 • rješava u drugom stepenu o pojedinačnim aktima gradonačelnika kada je rješavao na osnovu propisa Grada, osim kad je za to zakonom utvrđena nadležnost drugog organa,
 • razmatra, proučava i analizira pojave i probleme na koje se u predstavkama, pritužbama i prijedlozima ukazuje, i o tome izvještava Vijeće,
 • razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge u kojima se pokreće pitanje odgovornosti funkcionera koje bira, imenuje ili potvrđuje Vijeće i dostavlja ih sa svojim mišljenjem nadležnom tijelu Vijeća,
 • u pitanjima iz svog djelokruga surađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama i može u sporazumu sa njima organizovati zajedničko pretresanje i proučavanje određenog pitanja,
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada i ovim Poslovnikom

Nazad na početak stranice

Komisija za jednakopravnost spolova

Komisija za jednakopravnost spolova u djelokrugu rada:

 • prati i izvještava Geadsko vijeće o položaju žena u Gradu i o provedbi njihovih zakonom priznatih prava,
 • promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene, Srijeda, 06. august 2008.godine/»Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 6./ Strana 219.
 • razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija za unapređenje ravnopravnosti spolova i podnosi izvještaje o tome Gradskom vijeću, sa prijedlozima mjera i aktivnosti koje treba preduzeti,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje donosi Gradsko vijeće i daju mišljenja Vijeću s aspekta ravnopravnosti spolova,
 • ostvaruje suradnju sa drugim radnim tijelima Vijeća,
 • predlaže mjere i aktivnosti Vijeću za otklanjanje eventualno utvrđenih povreda ravnopravnosti spolova,
 • surađuju sa mjesnim zajednicama na pitanjima aktivnog učešća žena u javnom životu ostvaruju saradnju sa Kantonalnim odborom za jednakopravnost polova i Gender Centrom FBiH.

Nazad na početak stranice

Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta

 • razmatra inicijative za izmjene i dopune odluke o nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta,
 • predlaže Vijeću nazive ulica, trgova i naseljenih mjesta,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu s propisima.

Nazad na početak stranice

Komisija za budžet i ekonomsko finansijska pitanja

Komisija za budžet i ekonomsko – finansijsku politiku u djelokrugu rada:

 • razmatra pitanja od značaja za privrednu, infrastrukturnu, stambenu, društvenu i kulturnu obnovu i razvoj općine, te s tim u vezi daje Vijeću svoja mišljenja i prijedloge,
 • razmatra prijedloge temeljnih koncepcija razvoja općine i o tome daje pismeno mišljenje Vijeću
 • prati i analizira provođenje privatizacije na području općine te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera iz nadležnosti Vijeća
 • razmatra nacrt i prijedlog budžeta Grada i o tome daje mišljenje Vijeću i predlagaču
 • razmatra prijedloge i sugestije na nacrt budžeta općine dobivene tokom javne rasprave i o tome daje mišljenje Vijeću i predlagaču
 • razmatra prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada i o tome daje pismeno mišljenje Vijeću i predlagaču
 • razmatra kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta Grada i o tome daje mišljenje Vijeću
 • razmatra izvještaje o trošenju budžetske rezerve i o tome daje mišljenje Vijeću
 • podnosi Vijeću pismeno mišljenje Komisije o poslovanju općine po završnom računu
 • razmatra izvještaje o poslovanju javnih preduzeća i ustanova osnovanih od strane Grada, te o njima daje svoje mišljenje prije usvajanja na Gradskom vijeću.

Nazad na početak stranice

Komisija za praćenje rada jedinstvenog organa gradske uprave

Komisija za praćenje rada jedinstvenog organa gradske uprave u djelokrugu rada:

 • Prati zakonitost rada Gradske uprave i pravnih lica osnovanih od strane Grada u obavljanju javnih ovlaštenja i o tome podnosi pismeni izvještaj Vijeću dva puta godišnje
 • Prati izvršavanje odluka i zaključaka Gradskog vijeća od strane jedinstvenog organa gradske uprave a u domeni rada organa uprave
 • Razmatra polugodišnje i godišnje izvještaje o radu gradskih službi za upravu u domeni nadležnosti Vijeća
 • Razmatra rad gradskih službi za upravu iz aspekta realizacije ciljeva Vijeća a koji ulaze u program rada gradskih službi
 • Razmatra akta predložena Vijeću na usvajanje a obrađena od strane gradskih službi i to iz aspekta formalne i suštinske usklađenosti predloženih akata sa relevantnim zakonima te ciljevima i politikama Vijeća i o svakom razmatranom aktu podnosi izvještaj Vijeću.

Nazad na početak stranice

Komisija za mlade

Komisija za mlade u djelokrugu rada:

 • izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje smjernice za dugoročnu politiku Vijeća prema mladima
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Gradskom vijeću programe i mjere za djelovanje Vijeća u ovoj oblasti
 • radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekata i učestvuje u realizaciji aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
 • predlaže Vijeću programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • organizuje i provodi seminare radi edukacija mladih o radu gradskog vijeća i drugih lokalnih institucija uprave
 • organizuje i provodi razne tematske seminare i sastanke sa mladima
 • organizuje i provodi tradicionalne proslave, jubileje i drugo, a vezane za aktivnosti mladih
 • ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjem mladih Srijeda, 06. august 2008.godine/»Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 6./ Strana 220.
 • izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje godišnji plan aktivnosti suradnje Vijeća i organizacija mladih i onih koje se bave pitanjima mladih izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje godišnje planove aktivnosti Vijeća za uključenje mladih u javni život.

Nazad na početak stranice

Komisija za međugradsku  saradnju i odnose sa vjerskim zajednicama

Komisija za međugradsku suradnju i odnose sa vjerskim zajednicama u djelokrugu rada:

 • prati i podstiče suradnju organa i organizacija u Gradu sa odgovarajućim organima i organizacijama sa područja drugih općina na privrednim, naučnim, kulturnim, sportskim i drugim planovima,
 • poduzima potrebne mjere za proširivanje suradnje Grada sa drugim općinama u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini u svim oblastima, a u cilju usklađivanja zajedničkih interesa i potreba, te bržeg društveno-ekonomskog razvoja,
 • razmatra, prati i podstiče ostvarivanje suradnje Vijeća i drugih organa i organizacija u Gradu sa odgovarajućim organima i organizacijama stranih država, te preduzima odgovarajuće mjere za unapređenje suradnje.
 • prati sprovođenje ustavnih načela i odredbi zakona koje se odnose na slobodno djelovanje vjerskih zajednica,
 • surađuje s organima vjerskih zajednica u općini prilikom rješavanja konkretnih pitanja od značaja za vjerske zajednice, za čije rješavanje je nadležno Vijeće, te u tu svrhu predlaže najoptimalnija rješenja.

Nazad na početak stranice

Komisija za regulaciju saobraćaja

Komisija za regulaciju saobraćaja na područiju Grada Bosanska Krupa u djelokrugu rada:

 • razmatra predložene redove vožnje u lokalnom saobraćaju i o tome daje svoje mišljenje nadležnom organu uprave,
 • razmatra prijedloge za obustave i ograničenja saobraćaja i o tome daje svoje mišljenje nadležnom organu uprave,
 • razmatra predložene mjere za ukupnu regulaciju saobraćaja na području Grada i daje svoje mišljenje nadležnom
 • organu uprave,
 • učestvuje u provođenju javnih rasprava o regulaciji saobraćaja i o tome podnosi izvještaj Vijeću

O svojim planiranim kao i izvršenim zadacima Komisija redovno izvještava Gradsko vijeće.
Nazad na početak stranice

Gradska izborna komisija

Obavlja poslove utvrđene Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, smjernicama i upustvima Izborne komisije Bosne i Hercegovine, te drugim podzakonskim aktima.
Nazad na početak stranice

Komisija za praćenje položaja demobilisanih boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca

Komisija za praćenje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Komisija za praćenje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca u djelokrugu rada:

 • prati položaj boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca,
 • ostvaruje suradnju sa organizacijama boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca,
 • predlaže Vijeću mjere za poboljšanje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca.

Nazad na početak stranice

Etički odbor

 • prati primjenu i provođenje odredbi Etičkog kodeksa,
 • razmatra upite i prijave građana i oganizacija koje se odnose na rad i ponašanje Vijećnika,
 • vodi istragu po zaprimljenim prijavama,
 • podnosi izvještaj o provedenoj istrazi i predlaže Vijeću izricanje odgovarajućih mjera,
 • radi i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i Etičkim kodeksom Vijećnika.

Nazad na početak stranice

Povremena radna tijela

Povremena radna tijela razmatraju pitanja iz nadležnosti Vijeća koja nisu kontinuirano predmet rasprave ili odlučivanja.

Povremena radna tijela Gradskog vijeća su:

a) Mandatsko – imunitetska komisija,

b) Komisija za odlikovanja i gradska priznanja,

c) Komisija za provođenje konkursa za dodijelu građevinskog zemljišta.
Nazad na početak stranice

a) Mandatsko – imunitetska komisija

Mandatno-imunitetska komisija ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Mandatno-imunitetska komisija u djelokrugu rada:

 • obavještava Vijeće o slučajevima koji imaju za posljedicu prestanak mandata vijećnika,
 • izuzetno, u hitnim i naročito opravdanim slučajevima, odobrava pritvor ili lišenje slobode vijećnika, s tim da se to odobrenje mora dostaviti uz saziv prve naredne sjednice Vijeća na potvrđivanje,
 • vrši i druge poslove u vezi sa mandatno imunitetskim pitanjima utvrđenim zakonom, Statutom grada i ovim Poslovnikom. Srijeda, 06. august 2008.godine/»Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 6./ Strana 221.

Nazad na početak stranice

b) Komisija za odlikovanja i gradska priznanja

Komisija za odlikovanja i gradska priznanja ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Komisija za odlikovanja i gradska priznanja u djelokrugu rada:

 • razmatra inicijative političkih stranaka, državnih organa, organizacija, preduzeća, ustanova, fondova, mjesnih zajednica, udruženja građana i drugih oblika organizacija i daje mišljenje i prijedloge za odlikovanja, te utvrđuje i podnosi prijedloge Vijeću za dodjelu gradskih priznanja.
 • razmatra inicijative građana državnih organa, preduzeća i ustanova, kao i udruženja građana o proglašenju značajnih datuma za Grad, te o tome podnosi mišljenje Vijeću.

Nazad na početak stranice

c) Komisija za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Nadležnosti Komisiju za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta su utvrđene Zakonom o građevinskom zemljištu (Sl.novine F BiH» broj: 25/03.) i Odlukom o građevinskom zemljištu (Sl.glasnik Općine Bosanska Krupa br.9/05.).

Komisija ima u svom djelokrugu:

 • provođenje postupka dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja a na osnovu provedenog javnog konkursa
 • izrađuje rang listu prijavljenih na konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, a na osnovu utvrđenih kriterija
 • dostavlja zaključak o rezultatima konkursa nadležnoj službi za upravu a u svrhu daljnjeg postupanja razmatra prigovore po rezultatima konkursa upućene Komisiji i Vijeću dostavlja zaključke po prigovorima

Nazad na početak stranice

Komisija za Statut i propise
Komisija za Statut i propise prati provođenje Statuta, razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta, provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave, razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu, utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća, utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

Prijedlozi ove Komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune odluke ili drugog općeg akta unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta.

Komisija za Statut i propise (pet članova iz reda vijećnika i dva vanjska člana pravne struke)

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja
Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja u djelokrugu rada:

predlaže izbor i imenovanje odnosno razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Vijeće razmatra prijedloge ovlaštenih predlagača za izbor i imenovanje, odnosno razrješenja funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja općinsko vijeće i o tome daje mišljenje Vijeću, predlaže, u skladu sa zakonom, koeficijente za obračun plate i drugih primanja funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja Vijeće,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine ili drugim aktom Vijeća i ovim Poslovnikom.

Komisija za izbor i imenovanje, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja (pet članova)

Komisija za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda
Komisija za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda

Komisija za zaštitu ljudskih prava, građanskih sloboda u djelokrugu rada:

razmatra pitanja u vezi sa kršenjem prava i sloboda građana utvrđenih Ustavom i zakonom od strane državnih organa, javnih ustanova i organizacija koje vrše javna ovlaštenja; ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere za njihovu efikasniju primjenu i zaštitu, razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću, rješava u drugom stepenu o pojedinačnim aktima Općinskog načelnika kada je rješavao na osnovu propisa Općine, osim kad je za to zakonom utvrđena nadležnost drugog organa, razmatra, proučava i analizira pojave i probleme na koje se u predstavkama, pritužbama i prijedlozima ukazuje, i o tome izvještava Vijeće, razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge u kojima se pokreće pitanje odgovornosti funkcionera koje bira, imenuje ili potvrđuje Vijeće i dostavlja ih sa svojim mišljenjem nadležnom tijelu Vijeća, u pitanjima iz svog djelokruga surađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama i može u sporazumu sa njima organizovati zajedničko pretresanje i proučavanje određenog pitanja, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom
Komisija za jednakopravnost spolova

Komisija za jednakopravnost spolova

Komisija za jednakopravnost spolova u djelokrugu rada:

prati i izvještava Općinsko vijeća o položaju žena u Općini i o provedbi njihovih zakonom priznatih prava,

promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene, Srijeda, 06. august 2008.godine/"Službeni glasnik općine Bosanska Krupa" broj: 6./ Strana 219.

razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija za unapređenje ravnopravnosti spolova i podnosi izvještaje o tome Općinskom vijeću, sa prijedlozima mjera i aktivnosti koje treba preduzeti,

razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje donosi Općinsko vijeće i daju mišljenja Vijeću s aspekta ravnopravnosti spolova,

ostvaruje suradnju sa drugim radnim tijelima Vijeća,

predlaže mjere i aktivnosti Vijeću za otklanjanje eventualno utvrđenih povreda ravnopravnosti spolova,

surađuju sa mjesnim zajednicama na pitanjima aktivnog učešća žena u javnom životu ostvaruju saradnju sa Kantonalnim odborom za jednakopravnost polova i Gender Centrom FBiH.

Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta
Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta razmatra inicijative za izmjene i dopune odluke o nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta, predlaže Vijeću nazive ulica, trgova i naseljenih mjesta, obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu s propisima.
Komisija za budžet i ekonomsko finansijska pitanja
Komisija za budžet i ekonomsko finansijska pitanja

Komisija za budžet i ekonomsko – finansijsku politiku u djelokrugu rada:

razmatra pitanja od značaja za privrednu, infrastrukturnu, stambenu, društvenu i kulturnu obnovu i razvoj općine, te s tim u vezi daje Vijeću svoja mišljenja i prijedloge, razmatra prijedloge temeljnih koncepcija razvoja općine i o tome daje pismeno mišljenje Vijeću prati i analizira provođenje privatizacije na području općine te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera iz nadležnosti Vijeća razmatra nacrt i prijedlog budžeta općine i o tome daje mišljenje Vijeću i predlagaču razmatra prijedloge i sugestije na nacrt budžeta općine dobivene tokom javne rasprave i o tome daje mišljenje Vijeću i predlagaču razmatra prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine i o tome daje pismeno mišljenje Vijeću i predlagaču razmatra kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta općine i o tome daje mišljenje Vijeću razmatra izvještaje o trošenju budžetske rezerve i o tome daje mišljenje Vijeću podnosi Vijeću pismeno mišljenje Komisije o poslovanju općine po završnom računu razmatra izvještaje o poslovanju javnih preduzeća i ustanova osnovanih od strane općine, te o njima daje svoje mišljenje prije usvajanja na Općinskom vijeću.
Komisija za praćenje rada jedinstvenog organa općinske uprave

Komisija za praćenje rada jedinstvenog organa općinske uprave

Komisija za praćenje rada jedinstvenog organa općinske uprave u djelokrugu rada:

Prati zakonitost rada Općinske uprave i pravnih lica osnovanih od strane Općine u obavljanju javnih ovlaštenja i o tome podnosi pismeni izvještaj Vijeću dva puta godišnje

Prati izvršavanje odluka i zaključaka Općinskog vijeća od strane jedinstvenog organa općinske uprave a u domeni rada organa uprave

Razmatra polugodišnje i godišnje izvještaje o radu općinskih službi za upravu u domeni nadležnosti Vijeća

Razmatra rad općinskih službi za upravu iz aspekta realizacije ciljeva Vijeća a koji ulaze u program rada općinskih službi

Razmatra akta predložena Vijeću na usvajanje a obrađena od strane općinskih službi i to iz aspekta formalne i suštinske usklađenosti predloženih akata sa relevantnim zakonima te ciljevima i politikama Vijeća i o svakom razmatranom aktu podnosi izvještaj Vijeću.

Komisija za mlade

Komisija za mlade

Komisija za mlade u djelokrugu rada:

izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje smjernice za dugoročnu politiku Vijeća prema mladima

prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mjere za djelovanje Vijeća u ovoj oblasti

radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekata i učestvuje u realizaciji aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,

predlaže Vijeću programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,

organizuje i provodi seminare radi edukacija mladih o radu općinskog vijeća i drugih lokalnih institucija uprave

organizuje i provodi razne tematske seminare i sastanke sa mladima

organizuje i provodi tradicionalne proslave, jubileje i drugo, a vezane za aktivnosti mladih

ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjem mladih Srijeda, 06. august 2008.godine/"Službeni glasnik općine Bosanska Krupa" broj: 6./ Strana 220.

izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje godišnji plan aktivnosti suradnje Vijeća i organizacija mladih i onih koje se bave pitanjima mladih

izrađuje i predlaže Vijeću na usvajanje godišnje planove aktivnosti Vijeća za uključenje mladih u javni život.

Komisija za međuopćinsku saradnju i odnose sa vjerskim zajednicama

Komisija za međuopćinsku saradnju i odnose sa vjerskim zajednicama

Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose sa vjerskim zajednicama u djelokrugu rada:

prati i podstiče suradnju organa i organizacija u Općini sa odgovarajućim organima i organizacijama sa područja drugih općina na privrednim, naučnim, kulturnim, sportskim i drugim planovima,

poduzima potrebne mjere za proširivanje suradnje Općine sa drugim općinama u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini u svim oblastima, a u cilju usklađivanja zajedničkih interesa i potreba, te bržeg društveno-ekonomskog razvoja,

razmatra, prati i podstiče ostvarivanje suradnje Vijeća i drugih organa i organizacija u Općini sa odgovarajućim organima i organizacijama stranih država, te preduzima odgovarajuće mjere za unapređenje suradnje.

prati sprovođenje ustavnih načela i odredbi zakona koje se odnose na slobodno djelovanje vjerskih zajednica,

surađuje s organima vjerskih zajednica u općini prilikom rješavanja konkretnih pitanja od značaja za vjerske zajednice, za čije rješavanje je nadležno Vijeće, te u tu svrhu predlaže najoptimalnija rješenja.

Komisija za regulaciju saobraćaja

Komisija za regulaciju saobraćaja

Komisija za regulaciju saobraćaja na područiju općine Bosanska Krupa u djelokrugu rada:

razmatra predložene redove vožnje u lokalnom saobraćaju i o tome daje svoje mišljenje nadležnom organu uprave,

razmatra prijedloge za obustave i ograničenja saobraćaja i o tome daje svoje mišljenje nadležnom organu uprave,

razmatra predložene mjere za ukupnu regulaciju saobraćaja na području općine i daje svoje mišljenje nadležnom organu uprave,

učestvuje u provođenju javnih rasprava o regulaciji saobraćaja i o tome podnosi izvještaj Vijeću

O svojim planiranim kao i izvršenim zadacima Komisija redovno izvještava Općinsko vijeće.

Općinska izborna komisija

Općinska izborna komisija

Obavlja poslove utvrđene Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, smjernicama i upustvima Izborne komisije Bosne i Hercegovine, te drugim podzakonskim aktima.

Komisija za praćenje položaja demobilisanih boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca

Komisija za praćenje položaja demobilisanih boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca

Komisija za praćenje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca ima predsjednika i 4 (četiri) člana.
Komisija za praćenje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca u djelokrugu rada:

prati položaj boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca,

ostvaruje suradnju sa organizacijama boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca,

predlaže Vijeću mjere za poboljšanje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca.

Etički odbor

Etički odbor

prati primjenu i provođenje odredbi Etičkog kodeksa,

razmatra upite i prijave građana i oganizacija koje se odnose na rad i ponašanje Vijećnika,

vodi istragu po zaprimljenim prijavama,

podnosi izvještaj o provedenoj istrazi i predlaže Vijeću izricanje odgovarajućih mjera,

radi i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i Etičkim kodeksom Vijećnika.

Povremena radna tijela

Povremena radna tijela

Povremena radna tijela razmatraju pitanja iz nadležnosti Vijeća koja nisu kontinuirano predmet rasprave ili odlučivanja.
Povremena radna tijela Općinskog vijeća su:

a) Mandatsko – imunitetska komisija,

b) Komisija za odlikovanja i općinska priznanja,

c) Komisija za provođenje konkursa za dodijelu građevinskog zemljišta.

a) Mandatsko – imunitetska komisija

Mandatsko – imunitetska komisija

Mandatno-imunitetska komisija ima predsjednika i 4 (četiri) člana.
Mandatno-imunitetska komisija u djelokrugu rada:

obavještava Vijeće o slučajevima koji imaju za posljedicu prestanak mandata vijećnika,

izuzetno, u hitnim i naročito opravdanim slučajevima, odobrava pritvor ili lišenje slobode vijećnika, s tim da se to odobrenje mora dostaviti uz saziv prve naredne sjednice Vijeća na potvrđivanje,

vrši i druge poslove u vezi sa mandatno imunitetskim pitanjima utvrđenim zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom: Srijeda, 06. august 2008.godine/"Službeni glasnik općine Bosanska Krupa" broj: 6./ Strana 221.

b) Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u djelokrugu rada:

razmatra inicijative političkih stranaka, državnih organa, organizacija, preduzeća, ustanova, fondova, mjesnih zajednica, udruženja građana i drugih oblika organizacija i daje mišljenje i prijedloge za odlikovanja, te utvrđuje i podnosi prijedloge Vijeću za dodjelu općinskih priznanja. razmatra inicijative građana državnih organa, preduzeća i ustanova, kao i udruženja građana o proglašenju značajnih datuma za Općinu, te o tome podnosi mišljenje Vijeću.
c) Komisija za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta
Komisija za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Nadležnosti Komisiju za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta su utvrđene Zakonom o građevinskom zemljištu ("Sl.novine F BiH" broj: 25/03.) i Odlukom o građevinskom zemljištu ("Sl.glasnik Općine Bosanska Krupa" br.9/05.). Komisija ima u svom djelokrugu:

provođenje postupka dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja a na osnovu provedenog javnog konkursa izrađuje rang listu prijavljenih na konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, a na osnovu utvrđenih kriterija dostavlja zaključak o rezultatima konkursa nadležnoj službi za upravu a u svrhu daljnjeg postupanja razmatra prigovore po rezultatima konkursa upućene Komisiji i Vijeću dostavlja zaključke po prigovorima
Komisija za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda
Komisija za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda

Komisija za zaštitu ljudskih prava, građanskih sloboda u djelokrugu rada:

razmatra pitanja u vezi sa kršenjem prava i sloboda građana utvrđenih Ustavom i zakonom od strane državnih organa, javnih ustanova i organizacija koje vrše javna ovlaštenja; ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere za njihovu efikasniju primjenu i zaštitu, razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću, rješava u drugom stepenu o pojedinačnim aktima Općinskog načelnika kada je rješavao na osnovu propisa Općine, osim kad je za to zakonom utvrđena nadležnost drugog organa, razmatra, proučava i analizira pojave i probleme na koje se u predstavkama, pritužbama i prijedlozima ukazuje, i o tome izvještava Vijeće, razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge u kojima se pokreće pitanje odgovornosti funkcionera koje bira, imenuje ili potvrđuje Vijeće i dostavlja ih sa svojim mišljenjem nadležnom tijelu Vijeća, u pitanjima iz svog djelokruga surađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama i može u sporazumu sa njima organizovati zajedničko pretresanje i proučavanje određenog pitanja, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom