15. sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu u iznosu od 10.352.815 KM

Danas je održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 15 tačaka među kojima je i Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu. Vijećnici su između ostalog raspravljali i o subvenciji komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije stanovništa, osnivanju Turističke zajednice, izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja, korištenju javnih površina, zaštiti od požara, kao i aktima koji se odnose na rad javnih preduzeća.

Nacrt budžeta općine Bosanska Krupa za 2018. godinu, koji je dobio podršku većine vijećnika, planiran je u iznosu od 10.352.815 KM. Ukupni prihodi, u odnosu na Budžet za 2017. godinu (6.976.836 KM) povećani su za 48,39%. Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.138.738 KM što predstavlja 54,08% ukupno planiranih prihoda, a neporezni iznosu od 2.719.499 KM ili 12,92% više u odnosu na 2017. godinu. U Nacrt budžeta su uključena i kreditna sredstva koja se planiraju realizirati tokom iduće godine u iznosu od 2.700.000 KM za šta postoji odluka Općinskog vijeća. Također, ovaj iznos sadrži i prihode budžetskih korisnika u izosu od 518.377 KM, a to su službe organa uprave, Općinsko pravobranilaštvo, JU Centar za socijalni rad, JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, te Turistička zajednica. Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje, u Nacrtu su planirani također u iznosu od 10.352.815 KM. U ovaj iznos je uključeni iznos od 200.000 KM planiran na ime izmirenja obaveza iz prethodnih godina, kao i rashodi navedenih budžetskih korisnika iz vlastitih prihoda. Na Nacrt je slijedećih dvadeset dana moguće uputiti prijedloge i sugestije, sve do centralne javne rasprave koja će biti održana 6. decembra u Domu kulture.

Nije ovo jedini finansijski dokument razmatran danas. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za period 1.1. do 30.9.2017. godine. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje su izvršeni u iznosu od 5.842.590 KM, što predstavlja 83,74 % u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta. U ukupnom iznosu izvršenja, porezni prihodi imaju najveće učešće od 2.963.957 KM odnosno 51%. Za izvještajni period, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 4.761.021 KM što predstavlja 68,24% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa.

Na prošloj sjednici donesen je Prijedlog programa, a na ovoj Prijedlog odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kojom se utvrđuju prava, uslovi, kriteriji i način sticanja prava na subvenciju. Od 1. januara 2018. godine pravo će moći ostvariti samo korisnici javnog vodovodnog sistema koje je Centar za socijalni rad prepoznao i registrirao kao socijalno ugrožene osobe s nedovoljnim prihodima za preživljavanje. Pravo ostvaruju lica čiji ukupan prihod njihovog zajedničkog domaćinstva, u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi 3,00 KM po članu domaćinstva dnevno. Maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva za koju se vrši subvencioniranje ne može preći 3 m³.

Usvojen je i Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Bosanska Krupa. Kako se i navodi u istoj, Turistička zajednica se osniva radi razvoja, unapređenja i promocije turizma na području općine Bosanska Krupa i privrednih interesa pravnih i fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Ciljevi TZ su: unapređenje općih uslova boravka turista kroz formiranje cjelovite turističke ponude; podizanje kvaliteta turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog ambijenta jedinica lokalne samouprave; razvijanje svijesti o važnosti turizma, kao i privrednim, društvenim i drugim efektima turizma, o potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a posebno zaštite životne sredine; podsticanje razvoja turističke infrastrukture i pružanja informacija turistima; promocija turističkog proizvoda jedinice lokalne samouprave. Finansirat će se iz budžeta Općine, kantona, prihoda boravišne takse, prihoda od obavljanja privrednih djelatnosti i prihoda po osnovu učešća u posebnim domaćim i međunarodnim programima saradnje, donacija, kreditnih zadužanja uz prethodnu saglasnost osnivača, te prihoda iz drugih izvora. Sjedište TZ bit će u ulici Patriotske lige.
Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa. Njime je preciznije definisan način registriranja pasa, uvedene su zabrane fizičkim i pravnim licima ometanje službenih osoba pri obavljanju poslova i zadataka utvrđenih Odlukom kao i lažno predstavljanje lica za vlasnika/držaoca psa, dovođenje i napuštanje kućnih ljubimaca, posebno pasa i mačaka na područje Bosanske Krupe s područja drugih općina i gradova, a normirane su i novčane kazne od 20 do 7.000 KM.

Prijedlog plana lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa je također dobio potrebnu većinu. Planom lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa određuje se način postavljanja objekata, uređaja i urbanog mobilijara. To su montažni i demontažni objekti, ljetne bašte na otvorenom prostoru, samostojeći i reklamni panoi na stubovima javne rasvjete, stolovi ispred ugostiteljskih objekata, prodajni stolovi ili pokretne tezge, prodajno-izložbeni pultovi ispred trgovinskih i uslužnih objekata, pečenjarski i rashladni uređaji za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda, aparata za kokice, kestenje, kukuruz, palačinke, zatim objekti za izvođenje zabavnih programa, bine za prigodne manifestacije, građevinski materijali i fasadne skele. U Prijedlogu plana su sadržane i lokacije za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa.

Donesen je i Plan zaštite od požara općine Bosanska Krupa, osnovni plansko-operativni dokument urađen na osnovu Procjene ugroženosti općine od požara. Služi što boljem i kvalitetnijem organiziranom pristupu u provođenju zaštite od požara na području općine, kroz prikaz postojećeg stanja, te potrebnim kadrovsko-materijalnim i drugim uslovima. Sadrži nadležnosti, prava i obaveze pojedinaca, pravnih lica i Općine propisane zakonom. Plan između ostalog obavezuje pravna lica sa većim požarnim opterećenjem i pravna lica namijenjena za javnu upotrebu da izrade vlastite planove zaštite.

Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu je također usvojen. Programom finansiranja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu utvrđuje se: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 551.319,43 KM. Centralna javna rasprava održat će se 7. decembra 2017. godine u sali Doma kulture s početkom u 9.00 sati.

Među prihvaćenim materijalima su i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o., te Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Bosanska Krupa.

Podršku su dobile inicijative Kluba vijećnika DF-a za poništenje zaključka Općinskog vijeća od 27.2.2017. godine o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o Bosanska Krupa i za donošenje odluke o razrješenju predsjednika OIK-a Ferida Emrića. Nakon inicijativa i Preporuka Komisije za izbor i imenovanje, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja u vezi imenovanja članova Nadzornog odbora JKP „10. JULI“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Na kraju 15. redovne sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice Bosanska Krupa o stanju sigurnosti za mjesec oktobar 2017. godine.