Nadležnosti

Gradonačelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada, u okviru svoje nadležnosti:

 1. predstavlja i zastupa Grad,
 2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
 3. podnosi Nacrt budžeta Grada Gradskom vijeću,
 4. odgovoran je za izvršavanje budžeta Grada,
 5. donosi akte iz svoje nadležnosti,
 6. predlaže odluke i druge opće akte Gradskom vijeću,
 7. obezbjeđuje izradu i Gradskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 8. provodi politiku Grada u skladu sa odlukama Gradskog vijeća,
 9. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu,
 10. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Grada,
 11. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi,
 12. realizira saradnju Grada sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 13. podnosi izvještaj Gradskom vijeću o ostvarivanju politike Grada i svojim aktivnostima,
 14. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,
 15. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,
 16. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukom Gradskog vijeća,
 17. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,
 18. obrazuje stalna i privremena radna tijela iz svoje nadležnosti,
 19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i statutom.